مطالعات زبان و ترجمه، جلد ۵۵، شماره ۲، صفحات ۱۰۳-۱۳۳

عنوان فارسی بررسی تأثیر پدیدۀ فرسایش زبان‌ خارجی بر مهارت گفتاری زبان‌آموزان ایرانی
چکیده فارسی مقاله پدیدۀ فرسایش زبانی به‌عنوان مانع مهمی در روند یادگیری زبان، به مفهوم فراموشی و اُفت مهارت­‌های زبانی بوده که براثر نبود تماس زبانی و یا دوری از محیط­‌های آموزشی به وجود می‌­آید. در مهارت­‌های تولیدی، جنبه­‌های متفاوتی ازجمله میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مورد هدف این پدیده قرار می­‌گیرند. این مقاله به بررسی تأثیر فرسایش زبان خارجی بر میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مهارت گفتاری زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد. به این منظور، در پژوهش حاضر 37 نفر از فراگیران زن و مرد زبان انگلیسی در بازۀ سنی 18 تا 35 سال و با سطح مهارت گفتاری متوسط و پیشرفته بر اساس روش «نمونه­‌گیری در دسترس» انتخاب شدند. همچنین جهت ارزیابی توانایی صحبت کردن شرکت‌­کنندگان، از آزمون آزمایشی «آیلتس» در قالب موضوعات مختلف در چهار مرحلۀ پژوهش و در طیّ یک دورۀ نُه‌ماهه (در ابتدای مطالعه، سه ماه، شش ماه و نه ماه پس از قطع فرایند یادگیری زبان) استفاده شد. برای پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون «ANOVA» با مدل اندازه­‌گیری مکرّر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد فرسایش، تأثیر قابل ­توجّهی بر متغیر پیچیدگی دارد. همچنین از نظر دقّت زبانی نیز اختلاف معنی‌­داری در هر چهار مرحلۀ مطالعه مشاهده گردید. به‌طور مشابه، در ارتباط با متغیر روانی کلامی، نتایج حکایت از تأثیر قابل توجّه فرسایش بر این جنبه از گفتار دارد. افزون بر این، نتایج مربوط به‌ اندازۀ اثر نشان می‌دهد که فرسایش، بیشترین تأثیر را بر روانی و کم‌ترین تأثیر را بر دقّت گفتار دارد. درمجموع، نتایج نشانگر آسیب­‌پذیری قابل توجّه کلّیۀ جنبه­‌های مهارت صحبت کردن در مقابل فرسایش زبانی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرسایش زبان خارجی، مهارت صحبت کردن، دقت، روانی، پیچیدگی،

عنوان انگلیسی Investigating Impacts of Foreign Language Attrition on Iranian EFL Learners’ Speaking Skill
چکیده انگلیسی مقاله The phenomenon of language attrition has been identified as an important obstacle that runs counter to the process of language learning. This paper investigates whether foreign language attrition affects the levels of accuracy, fluency and complexity in speaking skills of Iranian EFL learners. In doing so, 37 English language learners within an age range of 18 to 35 were selected from intermediate and advanced levels of oral proficiency based on convenience sampling. To assess the speaking ability of the participants, an IELTS speaking mock test was administered with various topics at four different stages of the study over a period of nine months—at the beginning of the loss of contact with the language, three months, six months and nine months after the loss of contact with the language learning experience. In order to answer the research questions, a repeated-measures ANOVA was used. The first research question was concerned with the impact of attrition on the complexity level of Iranian EFL learners’ speaking skills across the four stages. The results indicated that attrition significantly affected complexity. As for accuracy, significant and meaningful differences were found across the four stages. Similarly, regarding fluency that relates to the third research question, the results suggested a significant impact of attrition on this aspect of speaking. Moreover, the results of the effect size demonstrated that attrition had the highest impact on fluency and the lowest on accuracy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله فرسایش زبان خارجی, مهارت صحبت کردن, دقت, روانی, پیچیدگی

نویسندگان مقاله علی رئیسی |
گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

منوچهر جعفری گوهر |
گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بهزاد قنسولی |
گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

امیر رضا نعمت تبریزی |
گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران


نشانی اینترنتی https://jlts.um.ac.ir/article_40547_4501bf711262eb308361ab47c34c8a3e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات