مطالعات زبان و ترجمه، جلد ۵۵، شماره ۲، صفحات ۷۱-۱۰۱

عنوان فارسی تفاوت‌های معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و به‌کارگیری آنها بر اساس اشتیاق سازگار و جبری
چکیده فارسی مقاله تاکنون تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میزان تأثیرگذاری باورهای معلّمان زبان دوم بر عملکرد آموزشی آنها انجام شده است. شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد که لزوماً ارتباطی میان عملکرد حرفه‌ای معلّمان و باورهای آنها وجود ندارد. ما در این پژوهش کوشیده­ایم تا مطابقت یا عدم مطابقت نمود شناختی با نمود رفتاری باورهای آموزشی معلّمان زبان انگلیسی و میزان تأثیر اشتیاق معلّمان بر رابطۀ این دو را بررسی کنیم. 72 معلّم زن و مرد، شرکت‌کنندگان اصلی تحقیق حاضر بودند. از میان این افراد، چهار گروه برای بررسی مطابقت یا عدم مطابقت باورها با عملکرد حرفه‌ای آنان انتخاب شدند. دو گروه از این معلّمان در کار خود سطح بالا و دو گروه دیگر سطح پایینی از اشتیاق سازگار و اشتیاق جبری داشتند. دو جلسه از کلاس‌های هر معلّم به‌عنوان نمونه مورد مشاهده قرار گرفت. مقایسۀ گرو‌ه‌ها نشان داد که اگرچه هردو گروه اهمّیّت، نسبتاً، یکسانی برای باورهای آموزشی قائل بودند، تطابق میان باورها و عملکرد حرفه‌ای، صرفاً، در کلاس معلّمانی مشاهده شد که دارای اشتیاق سازگار و یا اشتیاق جبری بالا بودند. بر اساس یافته‌های این مقاله، می‌توان به این نتیجه رسید که عامل اشتیاق، نقش مهمی در به‌کارگیری باورهای آموزشی گزارش‌شده توسط معلّمان زبان در کنش کلاسی آنها دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معلّمان زبان دوم، نمود شناختی رفتاری، باورهای آموزشی، اشتیاق سازگار جبری،

عنوان انگلیسی L2 Teachers’ Cognitive and Behavioral Manifestations of Pedagogical Beliefs: Variations across Teachers as a Function of Obsessive and Harmonious Passion
چکیده انگلیسی مقاله Extensive research has been done to investigate the correlation between L2 teachers’ beliefs and their actual practices. The evidence shows that there is not necessarily a relationship between teachers’ actual classroom practices and their beliefs. Given this background, the current study examined the correspondence and non-correspondence between EFL teachers’ cognitive and behavioral manifestations of pedagogical beliefs and effects of teacher passion on the relationship between these two manifestations. The initial participants of the study were 72 male and female EFL teachers teaching at a language institution. From this initial pool of participants, four groups of thirteen teachers were selected to examine the alignment and non-alignment of their pedagogical beliefs and practices. Two groups included teachers who possessed high levels of teacher harmonious and obsessive passion, whereas the other two groups included teachers with low levels of teacher harmonious and obsessive passion. Two instructional sessions per teacher were observed. Comparisons between the four groups of teachers showed that although participants in each group valued pedagogical beliefs relatively equally, only the teachers with high levels of harmonious and obsessive passion showed strong evidence of correspondence in their actual classroom practices. Based on the findings, it can be concluded that teacher passion can play an important role in the correlation between EFL teachers’ self-reported pedagogical beliefs and their actual practices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله معلّمان زبان دوم, نمود شناختی رفتاری, باورهای آموزشی, اشتیاق سازگار جبری

نویسندگان مقاله محمدنبی کریمی |
گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

پریسا اشکانی |
گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

محمد باقر شعبانی |
گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران


نشانی اینترنتی https://jlts.um.ac.ir/article_40507_e9cd4394eecffc003b349ec9403b3ffc.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات