بیمارستان، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۲۹-۴۱

عنوان فارسی بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی و تاب‌آوری در کادر پرستاری در زمان شیوع پاندمی COVID-۱۹
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 و پیک­های همه­گیری فشار مضاعفی بر سیستم درمان وارد می‌کند، در این بحران تاب­آوری کادر پرستاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی و تاب­آوری در کادر پرستاری خط مقدم در مناطق پرخطر در زمان شیوع کووید-19 صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه پژوهش آن کادر پرستاری کل ایران است. بر اساس آمار وزارت بهداشت جامعه آماری این پژوهش برابر با 125369 نفر است. در این پژوهش به کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته و با توزیع خوشه‌ای بین 384 نفر اطلاعات جمع­آوری شده است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در این پژوهش توسط نرم­افزار SPSS و SMART-PLS صورت گرفته است.
نتایج: بر اساس یافته­های مطالعه تمامی اطلاعات گردآوری‌شده نرمال هستند. نتایج تحلیل عاملی به‌دست‌آمده رابطه معنادار معکوس بین تاب­آوری و فرسودگی شغلی را نشان می‌دهد و هم­چنین احساس موفقیت فردی به عنوان یکی از گویه­های فرسودگی شغلی تأثیر بسزایی در تاب‌آوری دارد.
نتیجه‌گیری: لازم است برای افزایش تاب‌آوری کادر پرستاری در این شرایط به عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل شد و برای کاهش آن برنامه­ریزی نمود. در این مسیر می­توان با تدوین برنامه­های آموزشی و تغییر در سبک ارائه خدمت احساس عدم موفقیت فردی و در نتیجه فرسودگی شغلی را کاهش داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرسودگی شغلی، کادر پرستاری، تاب‌آوری، کووید 19، مدل معادلات ساختاری

عنوان انگلیسی Study of the Relationship between Burnout and Resilience among Nurses at the Outbreak of COVID-19
چکیده انگلیسی مقاله Background: Covid-19 pandemic peak put additional strains on healthcare system. In this crisis, the resilience of nursing staff is critical. This study aimed to investigate the relationship between burnout and resilience in frontline nursing staff working in high-risk areas during the outbreak of Covid-19 pandemic.
Materials and Methods: The present study is a Descriptive-analytical survey, and the target group is Iranian nurses. According to the Ministry of Health statistics, 125369 people are participated in this study. information is collected from 384 people by cluster distribution using questionnaire. The statistical analysis in this study is performed by SPSS and SMART-PLS software
Results: According to the study, all the collected information is normal. Based on factor analysis, there is an inverse significant relationship between resilience and burnout, and also, the sense of success has a significant effect on resilience as part of burnout.
Conclusion: In order to increase the resilience of nursing staff in such conditions, it is necessary to pay more attention to the factors affecting their burnout and plan to minimize it. Developing educational programs and adding diversity in service delivery might be useful to enhance personal feelings and also reduce burnout.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Burnout, Nurses, Resilience, Covid-19, Structural Equation Model

نویسندگان مقاله فرزانه فولادی | Farzaneh Fouladi
Master of Business Administration (Human Resource), Department of Mangament, University of Science and Culture, Tehran, Iran (*Corresponding Author: Farzaneh.fouladi@gmail.com )
کارشناس ارشد MBA گرایش منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران نویسنده مسول: farzaneh.fouladi@gmail.com email

معصومه فولادی | Masoumeh Fouladi
Master of Science in Health Care Management, Department of Mangement, Azad University of Tehran (South Branch), Tehran, Iran
کارشناس ارشد مدیریت خدمات درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1661-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت منابع انسانی در بیمارستان
نوع مقاله منتشر شده مقاله ی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات