بیمارستان، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۱۱-۱۸

عنوان فارسی بررسی رعایت استانداردهای اعتباربخشی در مواجهه با اپیدمی کرونا ویروس در کارکنان بیمارستان مسیح دانشوری
چکیده فارسی مقاله مقدمه: پس از افزایش موارد ابتلا و گسترش جهانی ویروس کووید 19، مراکز درمانی بدنبال این بحران با تعدادی از مشکلات و چالش‌ها مواجه شدند. متولیان نظام سلامت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و مدیریت بهینه آن‌ها چه در شرایط بحرانی و چه در شرایط غیر بحرانی روش‌های متعددی را به کار گرفته‌اند که تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می‌دهند.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی تحلیلی می‌باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس 903 استاندارد اعتباربخشی ابلاغی وزارت بهداشت با روش نمونه‌گیری در دسترس از 326 نفر از کارکنان مرکز مسیح دانشوری در سال 1399 جمع آوری شده است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 22 تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد از میانگین 8 حیطه مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی، مشارکت‌کنندگان در حیطه‌های اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق‌ گیرنده خدمت، کنترل عفونت، بهداشت محیط و پسماند بیشترین رعایت را در شرایط اضطرار کووید 19 ذکر نمودند و حیطه‌های مدیریت بالینی و ایمنی بیمار در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نظر مشارکت‌کنندگان، رعایت حیطه‌های بهداشت محیط و پسماند، حقوق‌گیرنده خدمت و کنترل عفونت در مواجهه با اپیدمی کرونا کاربردی‌تر بوده است. به نظر می‌رسد اصول اعتباربخشی به عنوان استاندارهای بهبود کیفیت مورد پذیرش قرار گرفته است و می‌تواند راهنمایی مؤثر در آمادگی مواجه مراکز درمانی در شرایط اضطرار باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استانداردهای اعتباربخشی، اپیدمی کووید 19، بیمارستان

عنوان انگلیسی Evaluation of Compliance with Accreditation Standards during Corona Virus Pandemic among Staff of Masih Daneshvari Hospital
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: After the increase in the incidence and global spread of Covid-19 virus, medical centers faced a number of problems and challenges following this crisis. In order to increase the quality and safety of medical services and their optimal management, both in critical and non-critical situations, health care providers in different countries of the world have used various methods that increase the organizational commitment to improve quality.
Method: This study is a cross-sectional analytical research. Data were collected through a researcher-made questionnaire based on 903 accreditation standards notified by the Ministry of Health by available sampling method from 326 employees of Masih Daneshvari Center in 2021. Data were analyzed using SPSS software version 22.
Results: The results showed that out of an average of 8 areas related to accreditation standards, participants in the areas of professional ethics and compliance with the recipient of services, infection control, environmental health and waste management mentioned the most compliance in the emergency situation caused by Covid-19 and areas of clinical management and patient safety were ranked next.
Discussion and conclusion: According to the participants, observing the areas of environmental health and waste, service recipients and infection control has been more practical during Corona pandemic. The principles of accreditation seem to be accepted as quality improvement standards and can be an effective guide in preparing medical centers for emergency conditions.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Accreditation Standards, Covid-19 pandemic, Hospital

نویسندگان مقاله بهشته جبلی | Beheshteh Jebelli
MSc of HSE, Clinical Tuberculosis and Epidemiology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناس ارشد HSE، مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

محمد ورهرام | Mohammad Varahram
Associate Professor, Mycobacteriology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

مهدی کاظم پور | Mehdi Kazempour-dizaji
Assistant Professor, Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

شیرین اسماعیلی | SHirin Esmaeili
MSc of Medical Education Nursing Director of Masih Daneshvari Hospital, Tehran, Iran
کارشناس ارشد آموزش پزشکی، مدیر پرستاری بیمارستان مسیح دانشوری، تهران، ایران

حبیب امامی | Habib Emami
Assistant Professor Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Epidemiologist, Tehran, Iran
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اپیدمیولوژیست، تهران، ایران

الهام قازانچایی | Elham GHazanchaei
PhD of Health in Disaster and Emergencies, Chronic Respiratory Diseases Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran(el_gh2008@yahoo.com)
دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول: تهران، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دفتر بهبود کیفیت، El_gh2008@yahoo.com)


نشانی اینترنتی http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1677-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سیاست گذاری ، برنامه ریزی و رهبری و مدیریت در بیمارستان
نوع مقاله منتشر شده مقاله ی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات