بیمارستان، جلد ۲۰، شماره ۴، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی بررسی میزان رضایت شغلی در کارکنان مجتمع بیمارستانی یاس و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن: اعتبارسنجی پرسشنامه رضایت شغلی یاس
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تدوین پرسشنامه­ی رضایت شغلی و بررسی روایی و پایایی آن در راستای ایجاد ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری رضایت شغلی در میان کارکنان مجتمع بیمارستانی یاس انجام شده است.
مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی، از روایی صوری، نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی برای بررسی روایی و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و روش دو نیمه ­کردن در بین 150 نفر از پرسنل درمانی استفاده شد. در پرسشنامه نهایی چهار حیطه: سبک رهبری، ماهیت شغل،‌ نظام پاداش، ارزیابی عملکرد و جو سازمانی به عنوان حیطه‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفت. برای گزارش میانگین متغیرهای کمی در سطوح مختلف متغیرهای کیفی به وسیله آزمون آنالیز واریانس (آنوا) آزمون و بررسی شد.
نتایج: از تعداد 150 نفر شرکت‌کننده در مطالعه تعداد 111 زن و 39 مرد بودند. نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی دارای مقادیر قابل قبول بوده است. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ برابر با 0.92 گزارش شد که نشان از قابل قبول بودن همسانی درونی پرسشنامه دارد. حیطه سبک رهبری با میانگین (4.91 ± 10.53) کمترین میزان رضایت و حیطه ماهیت شغل با میانگین (7.05 ± 21.24) بیشترین میزان رضایت را به همراه داشت.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که پرسشنامه رضایت شغلی یاس از اعتبار و قابلیت اطمینان کافی برای ارزیابی میزان رضایت شغلی در میان کارکنان مراکز درمانی برخوردار است. همچنین میزان رضایت شغلی در اکثر حیطه‌های بررسی شده متوسط بوده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایت شغلی، کارکنان مراکز درمانی، اعتبارسنجی پایایی، روایی

عنوان انگلیسی Assessment of job satisfaction among staff at Yas Hospital complex and its relation with demographic factors: Validation of the Yas Job Satisfaction Questionnaire
چکیده انگلیسی مقاله Background and Objectives: the  purpose of this study was to assess the validity and reliability of the Yas Job Satisfaction Questionnaire in order to develop a useful tool for measuring and evaluating job satisfaction among Yas Hospital Complex staff.
Materials and Methods: Face validity, content validity ratio, and content validity index were used to evaluate the questionnaire's validity and reliability. Cronbach's alpha and the halving technique were used among 150 medical personnel in this cross-sectional study The key elements of the final questionnaire were four dimensions of leadership style, job nature, reward system, performance appraisal, and organizational climate.To report the mean of quantitative variables at different levels, qualitative factors were evaluated and analyzed using analysis of variance (ANOVA).
Results: There were 111 females and 39 males among the 150 participants. The content validity ratio and content validity index were both acceptable.Cronbach's alpha method reported a reliability of 0.92 for the questionnaire, indicating that the internal reliability is acceptable.The lowest level of satisfaction was in the leadership style dimension, with an average of 10.53 4.91, while the highest level of satisfaction was in the job nature dimension, with an average of 21.24 7.05.

Conclusion: The Yas Job Satisfaction Questionnaire has acceptable validity and reliability to assess the level of job satisfaction among medical staff, according to the findings of this study. Furthermore, job satisfaction was moderate in most of the dimentions surveyed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Job satisfaction, Medical Staff, Reliability, Validity

نویسندگان مقاله پگاه سلیمی پرمهر | Pegah Salimi pormehr
M.Sc. Human factors and Ergonomics, Yas Hospital Complex, Tehran University Of Medical Science, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد ارگونومی، مجتمع بیمارستانی یاس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مانی یوسف وند | Mani Yousefvand
Assistant Professor, Health Policy at School of Management and Medical Education, Shahid Beheshti University Of Medical Science, Tehran, Iran
استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مهناز میرصانع | Mahnaz Mirsane
M.Sc Health Information Technology, Yas Hospital Complex, Tehran University Of Medical Science, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، مجتمع بیمارستانی یاس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ناصر یوسف زاده کندوانی | Naser Yousefzadeh kandovani
Assistant professor, Urology department of Yas Hospital Complex, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran . * Corresponding Author, Email: naser.y.tums.@gmail.com
استادیار گروه اورولوژی، مجتمع بیمارستانی یاس،دانشگاه تهران،تهران ایران، (* نویسنده مسئول) ایمیل: naser.y.tums.@gmail.com


نشانی اینترنتی http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1569-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر
نوع مقاله منتشر شده مقاله ی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات