مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۱۵۹-۱۶۰

عنوان فارسی ترغیب مردم به واکسیناسیون کووید ۱۹: یک نامه به سردبیر
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Promote COVID-19 vaccination uptake: a letter to editor
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-508&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده نامه به سردبیر
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات