مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۱۵۳-۱۵۸

عنوان فارسی بررسی سطح سرمی ویتامین D در کودکان با اختلال تیک مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های بعثت در شهر کرمان طی سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸: یک گزارش کوتاه
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of serum vitamin D levels in children with tic disorder who were referred to Besat clinics in Kerman during, 2019-2020: a brief report
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-507&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده گزارش کوتاه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات