مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۱۴۳-۱۵۲

عنوان فارسی مقایسه نتایج درمانی برداشت ورید صافن بزرگ با روش‌های مرسوم و بریجینگ استاندارد
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Comparison of therapeutic results of large saphenous vein resection with conventional methods and standard bridging
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-506&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات