مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۱۳۵-۱۴۲

عنوان فارسی شناسایی ابعاد ومولفه‌های تاثیرگذار بر خدمات پاراکلینیک در سازمان تامین‌اجتماعی
چکیده فارسی مقاله
زمینه و هدف: سلامت یکی از مهمترین نیازهای انسان و از شاخص‌های اصلی توسعه و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود. امروزه افزایش روزافزون هزینه‌های سلامت، محدودیت منابع و نیازهای نامحدود درنظام سلامت، لزوم تجدید نظر در رفتارهای درمانی را موجب گردیده و از آنجا که خدمات پاراکلینیک، بخش مهم و پرهزینه خدمات سلامت است، شناسایی عوامل تاثیرگذار برآن ضروری به‌نظر می‌رسد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی است که از مهر 1398 تا مهر 1400 از طریق مصاحبه چهره به چهره نیمه ساختارمند با 17 نفر از خبرگان انجام شده و سپس با تحلیل مضمون مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: پس از بکارگیری روش‌های پژوهش کیفی و تحلیل موضوعی، مضامین شناسایی شده در قالب سه مضمون فراگیر درون‌داد، فرآیند و برون‌داد دسته‌بندی شدند. درون‌دادها خود شامل پنج مضمون سازمان‌دهنده شامل ساختار پاراکلینیک، توانمندسازی نیروی انسانی، مدیریت هزینه، مسئولیت اجتماعی و خرید خدمت بودند. فرآیندها از چهار مضمون سازمان‌دهنده پذیرش و ارایه خدمات، نظارت و ارزیابی اجرا، هماهنگی بین‌بخشی، بکارگیری نوآوری و خلاقیت در ارایه خدمات تشکیل شده بودند. در نهایت برون‌دادها نیز شامل سه مضمون سازمان‌دهنده پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقاء سلامت افراد، کسب مزیت رقابتی و کاهش هزینه‌های سلامت بودند.
نتیجه‌گیری: جهت خرید یا مصرف منطقی خدمات پاراکلینیک، شناخت ابعاد و مولفه‌های موثر برآن ضروری است. به مدیران سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد می‌شود برای بهبود ارایه خدمات پاراکلینیک بر توانمندسازی کارکنان، استفاده از روش‌های نوآورانه و هماهنگی بین‌بخشی تاکید بیشتری داشته باشند. همچنین از طریق نظارت و ارزیابی برای فعالیت‌های اجرایی می‌توانند هم به مسئولیت اجتماعی خود بهتر عمل کنند و هم خدمت‌گیرندگان از خدمات سلامت بهتری برخوردار شوند.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظام سلامت، خدمات سلامت، خدمات پاراکلینیکی، سازمان تامین اجتماعی.

عنوان انگلیسی Identifying the dimensions and components affecting paraclinical services in the social security organization
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Health & Well-being is one of the most important fundamental human requirements and the main indicators of development and social welfare. However, with rising health costs and unlimited needs and dwindling health system resources, it is necessary to rethink new remedial behavior. Paraclinical services are an important and costly part of health services, it appears crucial to understand the elements that influence them.
Methods: This is a qualitative study that has been designed & performed from 23rd September 2019 to 23rd September 2021 through face-to-face interviews with selected experts. The project has been approved by the institutional review board of Islamic Azad University, Semnan branch through ethical registration codes as IR.IAU.SEMNAN.REC.1399.014. The first stage was to identify the dimensions and components affecting paraclinic services offered at Iran Social Security Organization (SSO) clinics & hospitals. A semi-structured questionnaire was prepared. The interview has been arranged with SSO managers, experts and officials and finally analyzed through the thematic analysis method.
Results: Doing qualitative research and conducting thematic analysis, paraclinical services were classified into three categories: input, process, and outcome. The inputs  category had 5 organizing themes including paraclinical structure, human resource empowerment, cost management, social responsibility and service purchasing. The processes consisted of four themes: organizing the acceptance and delivery of services, monitoring and evaluating implementation, interdisciplinary coordination, applying innovation, and creativity in service delivery. Finally, outputs included three themes: organizing disease prevention and health promotion, gaining a competitive advantage, and reducing health costs.
Conclusion: According to the study's findings, to purchase or rationally use paraclinical services, it is necessary to know the dimensions and components that affect them. Managers of the social security organization are urged to lay a greater focus on employee empowerment, the employment of innovative approaches, and interdepartmental collaboration to enhance paraclinical service supply. Additionally, they may better fulfill their social duties and enhance their workers' health services by monitoring and evaluating executive actions.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله health systems, health services, paraclinic services, social security organization.

نویسندگان مقاله مریم نوحی | Maryam Noohi
Department of Health Services Management, Faculty of Medical Sciences, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

سید حسام سیدین | Seyed Hesam Seyedin
Department of Disaster & Emergency Health, School of Health Management & Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

روح‌اله زابلی | Rouhollah Zaboli
Department of Healthcare Services Management, Health Management Research Center, School of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.

سمانه قدس | Samaneh Ghods
Department of Mathematics, Faculty of Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
گروه ریاضی، دانشکده فنی مهندسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

لیلا نجفی | Leila Najafi
Department of Health Services Management, Faculty of Medical Sciences, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.


نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-505&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات