مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۱۲۰-۱۲۷

عنوان فارسی بررسی وضعیت آلودگی به شپش سر Pediculus humanus capitis)) و عوامل مرتبط با آن در شهر کرمان: یک گزارش کوتاه
چکیده فارسی مقاله
زمینه و هدف: شپش سر یکی از موارد تهدید کننده بهداشت جامعه در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت محسوب می‌شود. هدف مطالعه تعیین شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر شهر کرمان و شناسایی عوامل دخیل در آن می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی- مقطعی بر روی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهر کرمان در فاصله زمانی مهر 1398 تا اسفند 1398 اجرا گردید. 2850 دانش‌آموز به‌صورت سرشماری مورد معاینه قرار گرفتند. نتایج با استفاده از Chi-square test، Logistic Regression یک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: دانش‌آموزانی که مادرشان بی‌سواد هستند 51/3 برابر دیگران در ریسک ابتلا بودند. دانش‌آموزانی که یکبار در هفته استحمام می‌کنند 03/0 برابر و افرادی که از وسایل شخصی به‌طور مشترک استفاده می‌کردند، 3/3 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا بودند.
نتیجه‌گیری: میزان آلودگی بالای دانش‌آموزان در شهر کرمان گزارش گردید. توجه جدی به کاهش این آلودگی با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مدیران، معلمان و والدین دانشآموزان، ضروری به‌نظر می‌رسد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدارس ابتدایی، شپش سر، ایران، کرمان.

عنوان انگلیسی Investigation of head lice infection (Pediculus humanus capitis) and its related factors in Kerman: a brief report
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Head lice is one of the threats to public health in advanced and developing societies. In previous studies in Kerman Province, the rate of head lice infection was reported to be 3.8%. The aim of this study was to determine the prevalence of head lice infection among female students of elementary schools of Kerman, and to identify the factors involved.
Methods: This study was a descriptive cross-sectional study from September 2019 to March 2019. The statistical population in the present study was female students from first to sixth grade of elementary school in districts one and two of Kerman. In selected schools, 2850 female students were examined by census. 179 people were randomly selected from different classes and after the examination; a questionnaire was completed for each of them. The extracted data were analyzed using univariate and multivariate logistic regression tests. Odds Ratio was analyzed with 95% confidence (at the level of P<0.05).
Results: Female students whose mothers were illiterate were 3.51 times more likely to develop head lice. Students who bathed once a week were 0.03 times more likely, and those who shared personal items were 3.6 times more likely to develop the disease.   In terms of father occupation, the highest incidence of head lice among the subjects was 8 people (66.7%) related to people whose father job was free and the lowest was related to other occupations of 4 people (33.4%). There was no significant relationship between     father's job and head lice infection in the subjects (P=0.061).
Conclusion: The results of this study indicate the high infection rate of head lice in elementary school students of Kerman. This high level of infestation can cause more contamination among female students consequently, and may cause students to drop out of the school. Serious attention to reducing this infection by holding educational classes for school principals and teachers, as well as parents, seems necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله elementary school, head lice, Iran, Kerman.

نویسندگان مقاله لیلا شیرانی بیدآبادی | Leila Shirani-Bidabadi
Department of Vector Biology and Control, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.| Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.| مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

عباس آقایی افشار | Abass Aghaei-Afshar
Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. | Leishmaniosis Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.| مرکز تحقیقات لیشمانیوز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

سعیده کاظمی | Saeideh Kazemi
Department of Vector Biology and Control, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

اسماعیل علیزاده | Ismaeil Alizadeh
Department of Vector Biology and Control, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.| Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.| مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

مقدمه میرزایی | Moghadameh Mirzaee
Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

محمد امین گروهی | Mohammad-Amin Gorouhi
Department of Vector Biology and Control, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.| Research Center of Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.| مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.


نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-503&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده گزارش کوتاه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات