مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۲، صفحات ۹۹-۱۰۷

عنوان فارسی بررسی تاثیر استفاده از فیبرین غنی از پلاکت در بهبود زخم‌های ناشی از فیستول‌های دارای کالکشن سوپرالواتور و تاثیر آن بر عود فیستول
چکیده فارسی مقاله
زمینه و هدف: آبسه‌های سوپرالواتور 9% آبسه‌های کریپتوگلاندولار هستند. فیبرین غنی از پلاکت رشد بافتی را تسریع کرده و عفونت را کاهش می‌دهد، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آن بر بهبود زخم‌های ناشی از فیستول‌ها و پیشگیری از عود انجام شد.
روش بررسی: مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان رسول اکرم (ص) از فروردین 1397 تا فروردین 1399، با تایید کالکشن سوپرالواتور انجام شد. پیش از عمل جراحی، امتیاز وکسنر (Wexner Score) در همه بیماران تعیین شد. حین عمل جراحی مسیر فیستول‌ها و حفره‌ها شناسایی گردیده و با مقدار مورد نیاز فیبرین غنی از پلاکت پر شد. نتایج بالینی یک روز، تا دو ماه هفته‌ای یکبار و سپس هر یک ماه تا بهبودی کامل و سپس شش ماه پس از جراحی بررسی شد.
یافته‌ها: تعداد 10 نفر در آنالیز نهایی شرکت داده شدند. میانگین سنی بیماران 20/33 سال بود (46-26 سال). سه نفر سابقه جراحی آبسه پری‌آنال، دو نفر سابقه جراحی فیستول و یک نفر سابقه جراحی فیشر داشتند. میانگین زمان بسته شدن حفره 2/14 روز بود (22-10روز). دو نفر (20%) مبتلا به تب و دو نفر (20%) دچار عفونت ناحیه عمل جراحی شدند. خونریزی و عود در هیچکدام از بیماران مشاهده نگردید. میانگین امتیاز وکسنر پیش از عمل 76/0±80/0 بود که پس از عمل به مقدار 68/0±50/0 کاهش یافت (045/0=P).
نتیجه‌گیری: استفاده از فیبرین غنی از پلاکت برای ترمیم فیستول پیچیده روشی است که به‌راحتی قابل تکرار است و با حداقل عوارض جانبی می‌تواند موجب بهبود زخم‌های ناشی از فیستول‌های دارای کالکشن سوپرالواتور گردد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فیستول، فیبرین غنی از پلاکت، عود، درمان.

عنوان انگلیسی Evaluation of the effect of using platelet-rich fibrin in healing wounds caused by fistulas with supralevator collection and its effect on fistula recurrence
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Supralevator abscesses make up to 9% of all cryptoglandular abscesses. Given that platelet-rich fibrin accelerates tissue growth and reduces infection, it seems necessary to investigate its effect on the healing of fistula wounds because it can accelerate the healing of morbid wounds and reduce its effect on recurrence.
Methods: The study was performed as a single-blind clinical trial in patients who were referred to the surgical clinic of Rasoul Akram Hospital (PBUH), with the approval of the supralevator collection. Before surgery, Wexner Score were identified in patients who underwent surgery, and the entire path of fistulas and cavities was identified. Clinical outcomes were monitored one day after surgery for up to two months once a week, then every month until complete recovery, and then six months after surgery. After the operation, the patients were examined for recurrence, until the PRF was absorbed, the dressing of the operation site was performed only with normal saline, and the patients were on a low-residue diet so that they could not excrete as much as possible.
Results: 10 people participated in the final analysis. The mean age of patients was 33.20 years (26-46 years). Three patients had a history of perianal abscess surgery, two patients had a history of fistula surgery and 1 patient had a history of Fisher surgery. The mean closing time of the cavity was 14.2 days (10-22 days). Two patients (20%) had a fever and two patients (20%) had a surgical site infection. Bleeding and recurrence were not observed in any of the patients. The mean preoperative Wexner score was 0.80±0.76 Which decreased to 0.68±0.50 postoperatively (P=0.045).
Conclusion: Finally, the findings of the study showed that the use of PRF to repair a complex fistula is a method that can be easily repeated with minimal side effects and can heal wounds caused by fistulas with supralevator collection. This treatment can play an important role in the treatment of complex fistulas that have moderate or extensive involvement with the sphincter, or the occurrence of fistulas with sphincter dysfunction.

 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله fistula, platelet-rich fibrin, recurrence, treatment.

نویسندگان مقاله مهدی عالم‌رجبی | Mehdi Alemrajabi
Department of Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

سید حمزه موسوی | Seyed Hamze Musavi
Department of Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

بهروز صیدی مجد | Behrouz Seydi Majd
Department of Surgery, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

طیب رمیم | Tayeb Ramim
Department of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-500&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات