پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برآورد ناپارامتری مخاطره فضایی میدان تصادفی نامانای در میانگین
چکیده فارسی مقاله اغلب روش‌های مرسوم برآورد مخاطره فضایی، برای میدان‌های تصادفی مانا ارائه شده‌­اند و برای سادگی با پذیره‌ معلوم بودن توزیع داده‌ها یک مدل پارامتری به تابع تغییرنگار برازش داده می­شود. در این مقاله یک روش فضایی ناپارامتری برای برآورد مخاطره فضایی ارائه می‌شود، که در آن  توابع روند و تغییرنگار با برآوردگرهای خطی موضعی مدل‌بندی و با تصحیح اریبی مانده‌ها  یک مدل ناپارامتری معتبر به تغییرنگار برازش داده خواهد شد. سپس با روش بوت‌استرپ، مخاطره فضایی در موقعیت‌های جدید محاسبه و پهنه‌بندی آن تهیه می‌شود.  روش فضایی ناپارامتری برای برآورد مخاطره شرطی سازوار می‌شود و با مخاطره حاصل از کریگیدن نشانگر مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد. به علاوه دقت روش فضایی ناپارامتری در مطالعات شبیه‌سازی و به کارگیری برای داده‌های دمای هوای ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پهنای باند، برآوردگر خطی موضعی، بوت‌استرپ، تصحیح اریبی تغییرنگار، مخاطره فضایی.

عنوان انگلیسی Nonparametric Estimation of Spatial Risk for a Mean Nonstationary Random Field}
چکیده انگلیسی مقاله The common methods for spatial risk estimation are investigated for a stationary random field. Because of simplifying, lets distribution is known, and parametric variogram for the random field are considered. In this paper, we study a nonparametric spatial method for spatial risk. In this method, we model the random field trend by a local linear estimator, and through bias-corrected residuals, a valid nonparametric model was fitted to the variogram. Then the spatial risk was estimated in new locations by a bootstrap algorithm. We adopted the nonparametric spatial method to estimate conditional risk. Then, the indicator kriging was compared with a nonparametric spatial method for estimating conditional risk. Finally, these methods' behaviours have been evaluated through some simulation studies, and they were applied to analyze the meteorological data in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bandwidth, Bias corrected of variogram, Bootstrap, Local linear estimator, Spatial risk.

نویسندگان مقاله محمد مقدم | Mohammad Moghadam
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

محسن محمدزاده | Mohsen Mohammadzadeh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-41-22&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار
نوع مقاله منتشر شده مقاله استخراج شده از پایان نامه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات