پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مطالعه و دسته‌بندی برخی از کلاسهای ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال
چکیده فارسی مقاله در این مقاله کلاس ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بویژه نشان می‌دهیم که هر ایده‌آل پلی‌ماترویدال، تابع تجزیه منظم دارد و لذا می‌توانیم تحلیل خطی دقیق آنها را بیان کنیم. همچنین ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال عام را دسته‌بندی می‌کنیم. در نهایت به دسته‌بندی ایده‌آلهای یکجمله‌ای که همه توانهایشان پلی‌ماترویدال کوهن- مکالی تعمیم یافته هستند، می‌پردازیم.


کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایده‌آلهای پلی‌ماترویدال، تابع تجزیه منظم، ایده‌آلهای عام ، ایده‌آلهای کوهن- مکالی تعمیم یافته ، خارج قسمت‌های خطی.

عنوان انگلیسی Study and characterization of some classes of polymatroidal ideals
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the class of polymatroidal ideals are studied. In
particular, we show that any polymatroidal ideal has a regular
decomposition function, so we can give its explicit resolution. We
also characterize generic polymatroidal ideals. Finally, we
characterize monomial ideals which all their powers are
generalized Cohen-Macaulay polymatroidal ideals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Polymatroidal ideals, Regular decomposition function, Generic ideals, generalized Cohen-Macaulay ideals, Linear quotients.

نویسندگان مقاله سمیه بندری | Somayeh Bandari
Buein Zahra Technical University
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1326-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ریاضی
نوع مقاله منتشر شده مقاله مستقل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات