پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی شار گرادیان-بورگویگنون هذلولوی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شار ریچی، معادلات تکاملی، منیفلد فشرده

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ricci Flow, Evolution Equation, Compact Manifold

نویسندگان مقاله حامد فرجی | Hamed Faraji
Imam Khomeini international university
دانشگاه بین المللی امام خمینی

شاهرود اعظمی | Shahroud Azami
Imam Khomeini international university
دانشگاه بین المللی امام خمینی

قدرت اله فصیحی رامندی | Ghodratallah Fasihi-Ramandi
Imam Khomeini international university
دانشگاه بین المللی امام خمینی


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-13-454-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هندسه دیفرانسیل
نوع مقاله منتشر شده مقاله استخراج شده از پایان نامه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات