پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی توابع ماتریسی تعمیم یافته، دترمینان و پرمننت
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از ماتریس­های جایگشتی یا ماتریس­های متقارن شرایط لازم و کافی برای اینکه یک تابع ماتریسی تعمیم­ یافته دترمینان یا پرمننت باشد، ارائه می­شود. ثابت می­کنیم که یک تابع ماتریسی تعمیم­ یافته، دترمینان یا پرمننت است اگر و فقط اگر حافظ ضرب ماتریس­های جایگشتی متقارن باشد. همچنین نشان می­دهیم که یک تابع ماتریسی تعمیم ­یافته، دترمینان است اگر و فقط اگر حافظ ضرب ماتریس­های متقارن باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تابع ماتریسی تعمیم یافته، دترمینان، پرمننت، ماتریس جایگشتی، ماتریس متقارن، کاراکتر تحویل ناپذیر، تابع کلاسی.

عنوان انگلیسی Generalized matrix functions, determinant and permanent
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, using permutation matrices or symmetric matrices, necessary and sufficient conditions are given for a generalized matrix function to be the determinant or the permanent. We prove that a generalized matrix function is the determinant or the permanent if and only if it preserves the product of symmetric permutation matrices. Also we show that a generalized matrix function is the determinant if and only if it preserves the product of symmetric matrices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Generalized matrix function, Determinant, Permanent, Permutation matrix, Symmetric matrix, Irreducible character, Class function.

نویسندگان مقاله محمد حسین جعفری | Mohammad Hossein Jafari
University of Tabriz
دانشگاه تبریز

علیرضا مددی | Ali Reza Madadi
University of Tabriz
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1274-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده جبر
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات