پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی متغیرهای تصادفی پذیرفتنی در فضاهای احتمال ناجابجایی
چکیده فارسی مقاله متغیرهای تصادفی پذیرفتنی روی فضاهای احتمال ناجابجایی(کوانتومی) تعریف میشود و همچنین برخی از نامساویهای احتمالی برای این رده از متغیرهای تصادفی به دست می آید. این نتایج تعمیمی از متغیرهای تصادفی به طورمنفی وابسته ی منفی خواهد بود. به علاوه، نتایج به دست آمده قابل به کاربردن برای ماتریس های تصادفی نیز می باشد. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جبر فون نیومان، اثر، فضای احتمال ناجابجایی، متغیر تصادفی پذیرفتنی.

عنوان انگلیسی Acceptable random variables in non-commutative probability spaces
چکیده انگلیسی مقاله Acceptable random variables are defined in noncommutative (quantum) probability spaces and some of probability inequalities for these classes  are obtained.
These results are a generalization of negatively orthant dependent random variables in probability theory.
Furthermore, the obtained results can be used for random matrices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله von Neumann algebra, trace, noncommutative probability space, acceptable random variable

نویسندگان مقاله قدیر صادقی | Ghadir Sadeghi
Hakim Sabzevari University
دانشگاه حکیم سبزواری

مهین سادات دیواندر | Mahin Sadat Divandar
Hakim Sabzevari University
دانشگاه حکیم سبزواری


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1021-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده جبر
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات