پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عدد نظم توان دوم ایده آلهای یالی
چکیده فارسی مقاله فرض کنید G یک گراف با ایده آل یالی I(G) باشد. بنرجی[1] و نِوو[2] ثابت کردند که برای هر گراف G، نامساوی
reg(I(G)2)≤reg(I(G))+2

برقرار است. در این مقاله اثبات دیکری برای این مظلب ارائه می کنیم.


[1] Banerjee
[2] Nevo
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایده آل یالی، عدد نظم کاستلنوو-مامفورد

عنوان انگلیسی Regularity of second power of edge ideals
چکیده انگلیسی مقاله Let G be a graph with edge ideal I(G). Benerjee and Nevo proved that for every graph G, the inequality
reg(I(G)2)≤reg(I(G))+2
holds. We provide an alternative proof for this result.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Edge ideal, Castelnuovo-Mumford regularity

نویسندگان مقاله سید امین سید فخاری | Seyed Amin Seyed Fakhariنشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-987-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده جبر
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات