پژوهش های ریاضی، جلد ۸، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نتایجی در مورد همگرایی های غیرکراندار در مشبکه های باناخ
چکیده فارسی مقاله فرض کنید E  یک مشبکه  باناخ باشد. تور  (   در   E، همگرای ضعیف مطلق غیرکراندار ( uaw-همگرا )  به   گفته می شود در صورتی که  برای هر عنصر مثبت u  در E ،  تور     همگرای ضعیف به صفر باشد. در این مقاله، همگرایی  ضعیف مطلق  غیر کراندار را در E  مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم. خواهیم دید که این همگرای تحت ایده ال ها و زیر مشبکه ها، پایا می باشد. متناسب با un-همگرایی، نشان می دهیم uaw-همگرایی، توپولوژی ایجاد می کند، بدین معنی که E همراه با uaw-توپولوژی، تشکیل یک فضای برداری توپولوژیک می دهد.  همچنین، چند نکته در مورد -uaw بسته بودن مجموعه ها را بیان می نماییم. با چند مثال، مفاهیم را ملموس تر مورد توجه قرار می دهیم. در نهایت، عملگرهای پیوسته قوی را بین مشبکه های باناخ معرفی کرده و برخی از خواص آن را بررسی می نماییم. به ویژه، مشبکه های باناخ با یکه قوی را بر حسب این دسته از عملگرها رده بندی می نماییم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همگرایی ضعیف مطلق غیر کراندار، ایده ال، زیر مشبکه، بسته بودن، عملگر پیوسته قوی.

عنوان انگلیسی Some results about unbounded convergences in Banach lattices
چکیده انگلیسی مقاله Suppose E is a Banach lattice. A net  in E is said to be unbounded absolute weak convergent ( uaw-convergent, for short) to  provided that the net  convergences to zero, weakly.  In this note, we further investigate unbounded absolute weak convergence in E. We show that this convergence is stable under passing to and   from ideals and sublattices. Compatible with un-convergenc, we show that uaw-convergence is topological, which means that E with uaw-topology forms a topological vector space. We consider some closedness   properties  for this type of convergence. Some examples   are given to make the context  more understandable. Finally, we introduce the notion of strongly continuous operators between Banach lattices and investigate some properties about them. Specially, we characterize Banach lattices with a strong unit in tems of this type of operators.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Unbounded absolute weak convergence, ideal, sublattice, closedness, unbounded norm convergence, strongly continuous operator.

نویسندگان مقاله امید ضابطی | Omid Zabeti
University of Sistan and Baluchestan
دانشگاه سیستان و بلوچستان


نشانی اینترنتی http://mmr.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-435-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ریاضی
نوع مقاله منتشر شده علمی پژوهشی بنیادی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات