مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۵۸-۶۴

عنوان فارسی پرورش تفکر خلاق را از راه مهارتهای گفتگو بر بنیاد فلسفه برای کودکان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از فلسفه، میتوان به منزله شیوهای برای پرورش تفکر اخلاقی، تفکر انتقادی، و تفکر خلاق بهره برد. هدف پژوهش حاضر بررسی پرورش تفکر خلاق را از راه مهارتهای گفتگو بر بنیاد فلسفه برای کودکان میباشد.
روشها: مطالعه به روش مروری از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی با استفاده از موتورهای جستوجوگر کلید واژههای تفکر خلاق، مهارت گفتگو، فلسفه برای کودکان و پایگاه دادههای علمی در پایگاههای اطلاعاتی مگیران، انسانی، نورمگز، Google Scholar، Science direct، Sage انجام شد و 22 مقاله انتخاب و مورد تحلیل قرار گفت.
یافتهها: کودکان با کارگروهی مهارت تفکر منطقی و تفکر خلاقانه خود را افزایش میدهند. در جریان گفتگوهای کلاسی، کودکان با تعامل و تفاهم با دیگران آشنا میشوند و فرضیه ارائه دهند و به اظهار عقیده بپردازند. فلسفه برای کودکان برنامهای برای افزایش مهارت تفکر نقاد و خلاق در درک مسائل فلسفی آنهاست.
نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش، اهمیت بحث و گفتگوهای فلسفی در کودکان در تقویت بحثهای خلاقانه توصیه میگردد مسئولین آموزشی به مقوله پرورش تفکر خلاق کودکان از طریق مهارت گفتگو توجه نمایند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تفکر خلاق، مهارت های گفتگو، فلسفه، کودکان

عنوان انگلیسی Fostering Creative Thinking through Philosophy-based Dialogue Skills for Children
چکیده انگلیسی مقاله Introdction: Philosophy can be used as a way to cultivate moral thinking, critical thinking, and creative
thinking. The aim of the present study is to investigate the development of creative thinking through philosophybased dialogue skills for children.
Methods: This Review article has been performed using creative thinking, conversation skills, and
philosophy for children keywords in various data bases including Humanities, Normex, Google Scholar,
Science direct, and Sage. Moreover, 22 articles were selected and analyzed.
Results: Children increase their logical thinking and creative thinking skills through group work. During
class discussions, children become acquainted with interaction and understanding with others, presenting
hypotheses, and expressing opinions. Philosophy for Children is a program to increase the skill of critical and
creative thinking in understanding their philosophical issues.
Conclusion: Based on the research findings, the importance of philosophical discussions in children in
strengthening creative discussions, it is recommended that educational authorities pay attention to the issue
of fostering children’s creative thinking through dialogue skills.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, Creative thinking, communication skills, philosophy, children

نویسندگان مقاله مهدیه خسروی | mahdiyeh khosravi
Education
آموزش و پرورش

مرضیه خسروی | Marzieh khosravi
Industrial Management Expert, Zanjan University, Zanjan Iran
کارشناس مدیریت صنعتی، دانشگاه زنجان، زنجان ایران

سعید شیخی | Saeed Sheikhi
PhD student in Curriculum Development, District Education 15, Tehran, Iran
دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، آموزش و پرورش منطقه 15، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-43-18&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات