مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۵۱-۵۷

عنوان فارسی مروری بر روش تدریس وارونه
چکیده فارسی مقاله چکیده
مقدمه: نظام آموزشی در هر کشوری نقشی حیاتی در جهت تعالی کل جامعه بر عهده دارد. توجه شایسته به آموزش به ویژه بهرهگیری از روشهای تدریس اثربخش میتواند گامی اساسی در جهت تحقق اهداف متعالی آموزشی باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر مروری بر روش تدریس وارونه است.
روشها: پژوهش حاضر مروری بوده و اطلاعات مربوط به آن از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی، بر اساس هدف اصلی مطالعه در پایگاههای معتبر علمی Magiran، SID، Web of Sciences، Google Scholar و نیز مطالعات کتابخانهای در بازه زمانی2000-2021 مورد جستجو قرار گرفتند.
یافتهها: به کارگیری روش تدریس موثر موجب افزایش اثربخشی آموزشی شده و تحقق اهداف را تسهیل میکند. روش تدریس وارونه در سالهای اخیر و با توجه به پیشرفت فناوری و عدم جوابگویی روشهای سنتی مورد توجه قرار گرفته است. در این روش تدریس، چهار مرحله اصلی وجود دارد: 1. تهیه محتوای درسی در قالبهای مختلف، 2. مطالعه دانشجو قبل از کلاس، 3. ارزیابی و آمادگی (با و بدون حضور مدرس) و 4. فعالیت گروهی، تعامل و بازخورد
نتیجهگیری: با توجه به اینکه روش تدریس وارونه با رفع محدودیتهای روشهای تدریس سنتی از جمله سخنرانی موجب استفاده حداکثری از زمان کلاسی شده و امکان یادگیری با توجه به تواناییها و توانمندیهای برای یادگیرندگان مهیا میکند، توصیه میگردد مسئولان و مدرسان از این شیوه تدریس در کار خود استفاده نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روش تدریس، روش تدریس وارونه، مدرس، یادگیرنده

عنوان انگلیسی A brief overview of flipped inverted teaching method
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
Introduction: In any country, educational system plays a critical role in the excellence of the entire community. Adequate attention to education, particularly employing effective teaching methods may be a key step towards realizing the excellent objectives of education. Thus, this study aimed to review the inverted teaching method.
Methods: This is a review study and its related information was obtained through searching for Persian and English papers according to the main objective of the study in the credible scientific databases of Magiran, SID, Web of Sciences, Google Scholar, as well as the library studies over the period of 2000-2021.
Results: Applying effective teaching methods enhances educational effectiveness besides facilitating the goals recognition. This teaching method is especially effective and efficient in teaching some courses and it is currently used by teachers in many universities around the world and even in Iran. In this teaching method, there are four main steps: 1. Preparing the course content in different formats, 2. Students study before class, 3. Assessing and preparing (with and without the presence of the teacher) 4. Group activity, interaction and feedback.
Conclusion: Since the inverted teaching method makes the maximum use of class time besides allowing students to learn based on different capabilities and abilities through breaking the traditional teaching methods’ limitations such as lecturing, officials and instructors have to pay attention to the awareness and enhancement of the required skills.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Teaching Method, Inverted Teaching Method, Instructor, Learner

نویسندگان مقاله سعیده تقی زاده | saide taghizadeh
دانشگاه علامه طباطبائی

جمال حاجی | jamal haji
وزارت آموزش و پرورش


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-153-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات