مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۴۳-۵۰

عنوان فارسی تاثیر کارورزی حرفه ای در توسعه حرفه ای معلمان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کارورزی معلمان از سال 1900 میلادی در آمریکا شروع شد و شامل تجربیات آموزشی مبتنی بر کار میباشد. برنامههایی با عناوین از مدرسه تا کار، در جستجوی کار، آموزش شیوههای نوین تدریس و.... در حِرف معلمی از بهترین شیوههای آموزش ضمن خدمت محسوب میگردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کارورزی حرفهای در توسعه حرفهای معلمان انجام شده است.
روشها: مقاله حاضر به روش مطالعه مروری از طریق بررسی و مطالعه کتابخانهای (اسنادی) با محوریت واژگان کارورزی معلمان مربوط به 10 سال اخیر (1399-1380) با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز انجام شد. دادهها به روش تحلیل محتوای مفاهیم اولیه تحلیل و دستهبندی شد.
یافتهها: بر اساس یافتههای مطالعه حاضر، کارورزی در تربیت معلم با 4 چالش اساسی مواجه است. نکات مثبت و توسعهدهنده کارورزی و نکات منفی و موانع کارورزی در 12 مقوله تفکیکی دستهبندی شدند و مدل مفهومی مهارتهای فردی و سازمانی کسب شده در طی کارورزی ترسیم شد.
نتیجهگیری: با توجه به یافتههای مطالعه، فرهنگ کارورزی مستمر در زندگی حرفهای معلمان و در هر مقطعی ضروری است. از طریق کارورزی معلمی میتوان معلمان را برای مواجهه با شغل و انتظارات سازمانی آماده نمود. لذا توصیه میگردد مسئولان آموزشی به این امر توجه بیشتری نمایند.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارورزی ، معلمان ، شایستگی حرفه ای، صلاحیت حرفه ای ، مهارت آموزی

عنوان انگلیسی The Impact of Professional Internship on Teacher Professional Development
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Teacher internships began in the United States in 1900 and include work-based teaching
experiences. Programs with titles from school to work, in search of work, teaching new teaching methods,
and etc., are considered as the best methods of in-service training by a teacher. The aim of this study was to
investigate the impact of professional internship on the professional development of teachers.
Methods: This review article was performed through library study (documentary) to the desired information
to access the required data. Data were analyzed and categorized by content analysis method.
Results: Based on the findings of the present study, internship in teacher training faces four major
challenges. The positive points and internship developer and the negative points and barriers of internship
were drawn in 12 separate categories. Finally the conceptual model of organizational competencies and
behaviors acquired during the internship.
Conclusion: According to the findings of the study, a culture of continuous internship in the professional
life of teachers is necessary at any stage. Teachers can be prepared to face the job and organizational
expectations through teacher internship. Therefore, it is recommended that educational officials pay more
attention to this issue.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Internship, Teachers, Professional Competence, Professional qualification, Skills training

نویسندگان مقاله مهناز تسلیمی | Mahnaz Taslimi
Farhangian University
دانشگاه فرهنگیان

زهرا مظفری | Zahra Mozafari
Farhangian University
دانشگاه فرهنگیان


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-120-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات