مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۳۲-۴۲

عنوان فارسی طراحی واسط کاربری در اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه
چکیده فارسی مقاله چکیده
مقدمه: واسطهای کاربری عاملی حیاتی در تضمین موفقیت اپلیکیشنهای تلفن همراه محسوب میشوند. اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه نه تنها قابلیت انعطافپذیری در یادگیری را فراهم میآورند، بلکه به یادگیرندگان امکان میدهند تا در هر زمان و هر مکان به یادگیری بپردازند. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر در طراحی واسط کاربری اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه میباشد.
روشها: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، مرور نظاممند به روش تحلیل محتوای کمی میباشد. جامعه آماری شامل اسناد و مدارک علمی در پایگاه دادههای معتبر در بازه زمانی سالهای 2012-2019 بود که با استفاده از کلید واژههای مشخص مورد جستجو قرار گرفت. با روش نمونهگیری هدفمند 31 سند معتبر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت وارسی پژوهشهای انتخابی، اسناد مورد نظر از نظر اهداف، روش کار و نتایج دستهبندی شدند و نتایج آنها باهم مقایسه گردید و شباهتها و تفاوتهای آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
یافتهها: قابلیت انعطافپذیری در استفاده و اطلاعات قابل درک برخی از اصول طراحی واسط کاربری تلفن همراه میباشند. از جمله ویژگیهای واسط کاربری آموزشی میتوان به فراهم کردن امکان تعامل یادگیرندگان با یکدیگر به منظور تسهیل بازیابی دانش و حمایت از مدیریت بار شناختی اشاره کرد.
نتیجهگیری: پیشرفتهای اخیر در فناوری، انعطافپذیری بیشتری را برای کنترل واسط کاربری اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه در دسترس یادگیرندگان قرار داده است. یک چارچوب طراحی واسط کاربری برای اپلیکیشنهای آموزشی تلفن همراه میتواند عملکرد یادگیرنده را با توجه به عملکرد شناختی و تعامل، که تجربه کاربری بهتری را تضمین میکنند، بهبود دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طراحی واسط کاربری، اپلیکیشنهای آموزشی، آموزش مبتنی بر تلفن همراه

عنوان انگلیسی User Interface Design in Mobile Educational Applications
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Aims: User interfaces are a crucial factor in ensuring the success of an application. Mobile Educational Applications not only provides the flexibility of learning, but also allows learners to learn at any time and any place. The purpose of this article is to investigate the factors affecting the design of the user interface in mobile educational applications.
Methods: The research method used in this research is quantitative content analysis method. The statistical population included scientific documents in EBSCO, Scopus, Springer, ProQuest, Google Scholar, and ScienceDirect databases for the period 2014-2019, using Internet searches with keywords for user interface design, mobile-based education and educational applications were searched. The volume of the research population consisted of 35 documents, which were selected 27 valid documents by targeted sampling method. In order to verify the selected researches, the articles were first categorized in terms of objectives, methodology and results, and their results were compared, and their similarities and differences were studied.
Results: Placing the user in control, reducing the user’s memory load and making the interface consistent are three main rules in user interface design. Among the features of educational user interface design can be mentioned to the development of problem solving skills, fading the degree of scaffolding provided by the interface over time, supporting distributed problem solving, attracting learnerchr('39')s attention, enabling learners to interact with each other to facilitate retrieval of knowledge and supporting of management of cognitive load.
Conclusion: With recent advances in technology, there is now more flexibility to control the interface available to learners. At the same time there has been an increasing emphasis upon more interactive and collaborative approaches to using learning technologies. A mobile-based educational user interface design framework can enhance user performance with respect to cognitive performance and interaction which ensures better user experience.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله User Interface Design, Mobile-based Education, Educational Applications

نویسندگان مقاله زینب رشیدی | Zeynab Rashidi
Psychology & Educational Sciences Faculty, Allameh Tabatabaei University
دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه

محمدرضا نیلی | Mohammadreza Nili
Psychology & Educational Sciences Faculty, Allameh Tabatabaei University
دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-87-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات