مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۲۱-۳۱

عنوان فارسی بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک
چکیده فارسی مقاله چکیده
مقدمه: بسیاری از نویسندگان و پیشگامان تغییرات در سازمان و خدمات مدیریت دولتی، کارآفرینی در بخش دولتی را به عنوان تنها راه حل مدیریت دولتی در مواجهه با این چالشها و مشکلات میدانند. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک پرداخته است.
روشها: مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق کمی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک به تعداد 480 نفردر سال 1399بودند که تعداد 213 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمعآوری دادهها با استفاده از 3 پرسشنامه استاندارد انجام شد. برای سنجش مدیریت استعداد از پرسشنامه استاندارد فلیپس و راپر (2009)، سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه استاندارد بونتیس (1998)، و برای سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز و کولتر (1989)، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون آماری توصیفی و استنباطی به کمک SPSS و معادلات ساختاری با نرمافزار LISREL انجام شد.
یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 53/0 و آماره تی 02/5؛ مدیریت استعداد بر سرمایه فکری با ضریب مسیر 93/0 و آماره تی 76/9؛ سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر 41/0و آماره تی 80/3 تاثیر داشت. نتایج نشان داد مدیریت استعداد بر کارآفرینی سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد.
نتیجهگیری: با توجه به یافته مطالعه و تاثیر مدیریت استعداد و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک، پیشنهاد میگردد مدیران به مدیریت استعداد و بهبود سرمایه فکری توجه نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت استعداد، کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری، دانشگاه، کارکنان.

عنوان انگلیسی Investigating the Impact of Talent Management on Organizational Entrepreneurship through Intellectual Capital Mediation (Case study of Arak University of Medical Sciences)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Many authors and pioneers of changing in government management organizations and
services considered Entrepreneurship in the public sector as the only solution for public management in the
face of these challenges and problems. This study examines the impact of talent management on organizational
entrepreneurship with the mediation of intellectual capital at Arak University of Medical Sciences.
Methods: This research was a practical research in terms of purpose and a causal research in terms of the
nature and method. The statistical population of the study was 480 staff of Arak University of Medical Sciences
in 1399 that 213 of them were selected using Cochran’s formula by simple random sampling technique.
Data were collected using 3 standard questionnaires. The Phillips and Roper Standard Questionnaire (2009)
was used for the Talent Management component, the Bontis Standard Questionnaire (1998) was used for
the intellectual capital component, and the Robbins and Colter Standard Questionnaire (1989) was used
for the organizational entrepreneurship component. In order to confirm the validity of the questionnaires, it
has been approved by the professors and the reliability of the questionnaires has been confirmed by using
SPSS software. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistical tests using SPSS and
structural equations with LISREL software.
Results: The results showed that talent management on organizational entrepreneurship with a path
coefficient of 0.53 and a t-statistic of 5.02; Talent management on intellectual capital with path coefficient of
93 / and T-statistic of 9.76; Intellectual capital had an effect on organizational entrepreneurship with a path
coefficient of 0.41 and a T-statistic of 3.80. The results showed that talent management has a positive effect
on organizational entrepreneurship mediated by intellectual capital.
Conclusion: Considering the findings of the study and the effect of talent and intellectual capital
management on organizational entrepreneurship among the staff of Arak University of Medical Sciences, it is
suggested that managers pay attention to talent management and intellectual capital improvement.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Talent management, organizational entrepreneurship, intellectual capital, university, personnel

نویسندگان مقاله ابراهیم رحیمی | ebrahim rahimi
-
دانشکده فنی و حرفه ای

هادی غفاری | - -
-


ابوالفضل حاج کریم | - -
-نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-126-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات