مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۹-۲۰

عنوان فارسی بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه با میانجیگری انگیزش شغلی و اشتراک دانش در مدارس مقطع ابتدایی: ارائه یک مدل
چکیده فارسی مقاله  مقدمه: اثربخشی مدرسه یکی از اولویتهای اصلی نظام آموزش و پرورش است. موفقیت سازمان در تحقق اهداف و همچنین در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری مدیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه از طریق متغیرهای میانجی اشتراک دانش و انگیزش شغلی معلمان است.
روشها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان هشتگرد بودند و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها شامل 4 پرسشنامه (اثربخشی مدرسه، رهبری همنوا، اشتراک دانش و انگیزش شغلی معلمان) با طیف لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامهها به وسیله اساتید صاحبنظر تأیید شد و پایایی آنها نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و لیزرل نسخه 5/8 انجام شد.
یافتهها: نتایج پژوهش بیانگر نقش معنادار متغیرهای پژوهش در تعیین اثربخشی مدارس است. بر اساس یافتههای به دستآمده رهبری همنوا با واسطه دو متغیر انگیزش شغلی و اشتراک دانش بر اثربخشی مدرسه تاثیرگذار است. در این میان نقش میانجی انگیزش شغلی بیشتر از اشتراک دانش است.
نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش، از طریق رهبری همنوا میتوان زمینه ارتقای رضایت شغلی و اشتراک دانش و افزایش اثربخشی مدرسه را فراهم آورد که توصیه میشود مسئولین مدارس به این مساله توجه نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رهبری همنوا،انگیزش شغلی،ا شتراک دانش، اثربخشی

عنوان انگلیسی Effect of Resonant Leadership on School Effectiveness through Job Motivation and Knowledge Sharing in Savojbalagh Elementary Schools: Presenting a Model
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: School effectiveness is one of the main priorities of the education system. The success of
the organization is in achieving the goals as well as applying management and effective leadership styles
of the manager. The purpose of this study was to identify the effect of resonant leadership style on school
effectiveness through mediators of knowledge sharing and teachers’ job motivation.
Methods: The present study was descriptive and correlational research. The statistical population was all
primary school teachers in Hashtgerd city and 280 people were selected as a sample using simple random
sampling method. Data collection tools included 4 questionnaires (school effectiveness, peer leadership,
knowledge sharing and teachers’ job motivation) with Likert scale. The content validity of the questionnaires
was confirmed by expert professors and their reliability was confirmed by citing Cronbach’s alpha coefficient.
The relationships between the research variables were investigated using Pearson correlation test and
second-order confirmatory factor analysis using SPSS software version 18 and LISREL version 8.5.
Results: The results showed the significant role of research variables in determining the effectiveness
of schools. According to the findings, consistent leadership is effective on school effectiveness through two
variables of job motivation and knowledge sharing. Among these, the mediating role of job motivation is more
than knowledge sharing.
Conclusion: Based on the research findings, through harmonious leadership, it is possible to promote job
satisfaction and knowledge sharing and increase the effectiveness of the school, which is recommended that
school officials pay attention to this issue.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Resonant Leadership, Job Motivation, Knowledge Sharing, Effectiveness

نویسندگان مقاله آذر شهری | azar shahri
آموزش و پرورش البرز

سیامک صادقی | siamac sadeghi
آموزش و پرورش البرز

مسلم فتاحی |
آموزش و پرورش سنندج

خدیجه بساطی | khadejeh basati
آموزش و پرورش البرز


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-108-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات