مجله مطالعات آموزشی نما، جلد ۱۹، شماره سال دهم، اول، پايیز و زمستان ،۱۴۰۰ نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، صفحات ۱-۸

عنوان فارسی شاخصهای توسعه منابع انسانی در کارشناسان مراکز اختلالات یادگیری آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
چکیده فارسی مقاله چکیده
مقدمه: رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط دارد. آموزش و توسعه منابع انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به طور موثر فعالیتشان را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. پژوهش حاضر به بررسی شاخصهای توسعه منابع انسانی درکارشناسان اختلالات یادگیری شهرستانهای تهران میپردازد.
روشها: روش پژوهش حاضر توصیفی است که در حیطه مطالعات نظرسنجی و نگرش سنجی جای میگیرد. شیوه جمعآوری دادهها، زمینهیابی روندپژوهی میباشد. جامعه آماری تمامی کارشناسان شاغل در مراکز اختلالات یادگیری شهرستانهای تهران در سال 1397 بودند. از پرسشنامه کامکاری و جزنی (1387) برای اندازهگیری میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارشناسان به شاخصهای توسعه منابع انسانی استفاده گردید. اعتبار و روایی پرسشنامه تأیید گردید. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS (نسخه 22) صورت گرفت.
یافتهها: یافتههای تحقیق، تفاوت معنیداری را بین میانگین نظری با میانگینهای تجربی در تمامی مؤلفههای مرتبط با «آگاهی» و «نگرش» در کارشناسان مراکز اختلالات یادگیری نسبت به «شاخصهای توسعه منابع انسانی» را نشان داد. بدین ترتیب که میزان «آگاهی» کارشناسان در مراکز اختلالات یادگیری، نسبت به «شاخصهای توسعه منابع انسانی» پایینتر از حد مورد انتظاراست و «نگرش» کارشناسان متخصص در مراکز اختلالات یادگیری، نسبت به «شاخصهای توسعه منابع انسانی» بالاتر از حد مورد انتظار (مطلوب) بود.
نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشانگر آگاهی پایین و بالا بودن نگرش متخصصین مراکز اختلالات یادگیری در حوزه شاخصهای توسعه منابع انسانی است، به نحوی عملکرد متوسط این متخصصین را در پی داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شاخص، توسعه، یادگیری، منابع انسانی

عنوان انگلیسی Human Resources Development Indicators in Experts of Education Disturbance Centers in Teheran County
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Achieving the goals of the organization depends on the ability of the staff to perform assigned tasks and adapt to the environment. Training and development of human resources enables individuals to continue their work effectively and increase their efficiency in accordance with organizational and environmental changes. This study investigates HRD indicators in learning disorders experts in Tehran cities.
Method : The method of this research is descriptive which is in the field of survey and attitude studies. The method of data collection is due to the probability of change over time and the research population consists of all experts working in Learning Disorders Centers of Tehran cities in the year 97 with 30 persons. Is. The research tool is Kamkari and Jazmani (2008) questionnaire that was used to measure the knowledge, attitude and performance of experts on human resource development indexes. The validity of the present questionnaire was assessed using two Cronbach's alpha methods for internal consistency of the questions and split-half of the test to determine the consistency coefficient of the questionnaire. The results showed that the KMO or Sample Size Adequacy Index was 0.89 and with respect to the sphericity at the level of α = 0.01, the coefficients of 0.64 were divided into three factors. Knowledge, attitude and practice were obtained indicating the validity of the questionnaire construct. It should be noted that the face and content validity and face validity of the questionnaire have also been confirmed by experts and subscribers in the field of HRM. Data analysis was done in two levels of descriptive and inferential statistics by SPSS software (version 22(.
Findings: Findings of the study, emphasizing the value of t, showed a significant difference between the theoretical mean and the experimental mean in all components related to "knowledge" and "attitude" in the experts of Learning Disorders Centers on "Human Resource Development Indicators". It showed that the level of "knowledge" of experts in learning disorders centers was lower than expected in "human resource development indicators" and the "attitude" of experts in learning disorders centers toward "indicators". Human Resources Development »Based on the results of the above research Expect (and desirable).
Conclusion:The results show low level of knowledge of specialists in learning disabilities centers in the field of human resource development indexes and also show high attitude of these specialists in the field of human resource development indexes
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Index, development, Learning, human resources

نویسندگان مقاله محمدعلی مرادی | mohammadali moradi
Ministry of Education
وزارت آموزش و پرورش

اسما عزیزی | asma azizi
Ministry of Education
وزارت آموزش و پرورش


نشانی اینترنتی http://nama.ajaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-84-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات