پژوهش در سلامت روانشناختی، جلد ۱۵، شماره ۴، صفحات ۱۶-۳۰

عنوان فارسی مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت‌نگر و رفتاردرمانی شناختی بر بهزیستی ذهنی و تاب‌آوری در نوجوانان با علائم افسردگی
چکیده فارسی مقاله
رفتاردرمانی شناختی مثبت­‌نگر رویکرد تلفیقی جدید در درمان­‌های روان­شناسی است که رفتاردرمانی شناختی را با درمان راه­‌حل‌­محور و روان­شناسی مثبت­‌نگر به بهترین وجه ترکیب کرده است. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبت­‌نگر و رفتاردرمانی شناختی سنتی بر بهزیستی ذهنی و تاب­‌آوری در نوجوانان با علائم افسردگی بود. طرح پژوهش نیمه­‌آزمایشی از نوع پیش‌­آزمون و پس‌­آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور، از بین دانش‌­آموزان پسری که نمره افسردگی­شان بالاتر از نمره برش بود، و ملاک‌­های ورود و خروج را دارا بودند، به تصادف 17 نفر به گروه آزمایشی1 (رفتاردرمانی شناختی مثبت­نگر)، 17 نفر به گروه آزمایشی 2 (رفتاردرمانی شناختی)، و 17 نفر به گروه کنترل (بدون مداخله)، اختصاص یافت. مقیاس‌­های بهزیستی ذهنی دانش‌­آموزان و تاب­‌آوری کونور و دیویسون به عنوان پیش­آزمون اجرا شدند، و پس از اجرای مداخلات، مقیاس­های فوق به عنوان پس­آزمون اجرا شدند. یک ماه پس از اجرای پس‌­آزمون، مقیاس­‌های فوق به عنوان پیگیری اجرا شدند. تحلیل داده­‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام شد.  نتایج پژوهش نشان داد که نمرات دانش‌­آموزان در بهزیستی ذهنی دانش­‌آموزان و تاب­‌آوری در مرحله پس‌­آزمون و پیگیری در رفتاردرمانی شناختی مثبت­نگر در مقایسه با رفتاردرمانی شناختی و کنترل به طور معناداری بالا بود. به نظر می­رسد که؛ رفتاردرمانی شناختی مثبت­‌نگر برای تقویت مولفه­‌های عملکرد مثبت می­‌تواند، اثربخشی بیشتری داشته باشد. لازم است، پژوهش‌­های بیشتر این موضوع را مشخص کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رفتاردرمانی شناختی مثبت‌نگر، رفتاردرمانی شناختی، بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان، تاب‌آوری، علائم افسردگی

عنوان انگلیسی Comparison of the effectiveness of positive cognitive behavioral therapy on mental well-being and resilience in adolescents with depressive symptoms
چکیده انگلیسی مقاله
Positive cognitive behavioral therapy is an integrated approach in psychotherapy that combines cognitive behavioral therapy with solution-focused therapy and positive psychology. The aim of this study was to compare the effectiveness of positive cognitive behavioral therapy and traditional cognitive behavioral therapy on mental well-being and resilience in adolescents with depressive symptoms. This study was an experimental design with pretest and posttests with the control group. For this purpose, first, a depression scale was performed on male students. Among those students whose depression score was higher than the cutoff point, randomly, 17 were divided into the experimental group 1 (PCBT), 17 were divided into the experimental group 2 (CBT), and 17 were divided into the control group (without intervention). Then, scales of Subjective well-being of students and Connor and Davison resiliency were implemented as pretests. Then, interventions in experimental groups and no intervention in the control group were performed, and finally, the above scales were performed as posttests and follow-up. Results showed that students’ scores in subjective well-being and resiliency with PCBT were significantly higher than CBT and control groups. It seems that; PCBT can be more effective in enhancing positive performance components. It’s necessary that; further research should highlight this issue.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله positive cognitive behavioral therapy, cognitive behavioral therapy, student’s subjective well-being, resiliency, depression signs.

نویسندگان مقاله علی بیگی | Ali Beygi
آموزش و پرورش

محمود نجفی |
دانشگاه سمنان

محمدعلی محمدی فر |
دانشگاه سمنان

عباس عبداللهی |
دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی http://rph.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2877-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات