پژوهش در سلامت روانشناختی، جلد ۱۵، شماره ۴، صفحات ۱-۱۵

عنوان فارسی ساخت و رواسازی مقیاس «ترس‌های دنیای پس از مرگ» در نمونه‌ی ایرانی مسلمان
چکیده فارسی مقاله
 ترس از مرگ موضوعی جهانی و در عین حال وابسته به فرهنگ است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواسازی مقیاس «ترس‌های دنیای پس از مرگ»  درنمونه ی ایرانی انجام شد. این پژوهش، مطالعه­‌ای ترکیبی (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی روش گردآوری داده‌ها، پس از مصاحبه‌ی بالینی ساختاریافته با 12 بیمار حاد  قلبی  سؤالات پرسشنامه استخراج شد. جامعه­‌ی آماری این پژوهش در بخش کمّی، افراد ساکن شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس  به صورت برخط در پژوهش شرکت کردند و در مجموع 313 پرسشنامه (230 زن و 83 مرد) تکمیل شد. جهت گردآوری داده­‌ها افزون بر مقیاس ترس‌های دنیای پس از مرگ، از پرسشنامه­‌ی افسردگی بک (BDI-II، 1996) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES، 1965)  برای ارزیابی روایی ملاکی استفاده شد. تحلیل داده­‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی، روش استخراج مؤلفه­‌های اصلی و تحلیل موازی انجام شد. در تحلیل عامل اکتشافی سه عامل استخراج شد که به ترتیب تحت عنوان  عامل « ترس از مؤاخذه و عذاب قبر» ، «تنهایی و رهاشدگی» و «اشتیاق و اطمینان به خدا»  نامگذاری شدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه  همسانی درونی زیرمقیاس‌ها محاسبه شد و دامنه‌ی آلفای  کرونباخ بین 63/0 تا 88/0 قرار گرفت که حاکی از همسانی درونی مناسب مقیاس و مؤلفه‌های آن بود. مقیاس ترس‌­های دنیای پس از مرگ در نمونه‌ی ایرانی مسلمان پایایی و روایی مناسب دارد و می­تواند برای شناخت منشاء ترس بیماران قلبی عروقی و مداخلات کاهش اضطراب، همچنین مقایسه­های بین فرهنگی به کار رود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترس‌های دنیای پس از مرگ، ساخت مقیاس، رواسازی، فرهنگ.

عنوان انگلیسی Developing and Validating Afterlife Fears Scale in Iranian Muslim Sample
چکیده انگلیسی مقاله
Fear of death is a global and cultural issue. The aim of the present study was to develop and validate a scale for afterlife fears in the Iranian sample. This study was an exploratory sequential mixed method design. The Qualitative phase included semi-structured interviews with 12 acute cardiac patients. The content of patients answers about afterlife fears rearranged as 14 items for quantitative phase. At the quantitative phase, 313 subjects (230 women and 83 men) were selected from Tehran city and carried out the questionnaires online. For studying construct validity of Afterlife Fear Scale, the responses of normal sample analyzed by exploratory factor analysis method. For assessing the concurrent validity of new Afterlife Fears Scale, its correlation with the Beck Depression Inventory (BDI-II, 1996) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES, 1965) were calculated. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis, principal component extraction method and parallel analysis. Three factors were extracted which were named as "fear of punishment and grave torment", "loneliness and abandonment" and "longing and confidence in God", respectively. The internal consistency method was used to determine the reliability of the scale. Cronbach's alpha coefficient of the subscales ranged from
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Afterlife Fears, Developing scale, validation, Culture.

نویسندگان مقاله آزاده صفارزاده | Azadeh Saffarzadeh
PhD candidate of Health Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran, Iran.
دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت، دانشگاه تهران، تهران

عباس رحیمی نژاد | Abbas Rahiminezhad
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran, Iran.
دانشیار گروه آموزشی روان‌شناسی دانشگاه تهران، تهران

هادی بهرامی احسان | Hadi Bahrami Ehsan
Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran, Iran
استاد تمام گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران

اعظم نوفرستی | Azam Noferesti
Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. Tehran, Iran.
ستادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران

نازیلا شاه منصوری | Nazila Shahmansouri
Associate Professor of Psychiatry, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran.
دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز قلب تهران


نشانی اینترنتی http://rph.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4786-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات