ارمغان دانش، جلد ۲۷، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بیماران مبتلا به سندرم داون در پاندمی ویروس کرونا(کووید۱۹)
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: بیماری کرونا ویروس(کوید 19)، بیماری عفونی سیستم تنفس است که از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک همه گیری معرفی شده است. بیماران مبتلا به سندرم داون به دلیل بیماری‌های زمینه ای همراه که دارند، در معرض ابتلا بیماری کوید-  19 با عوارض شدیدتری هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی عوارض بیماری کووید 19 در مبتلایان به سندرم داون انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی آینده نگر و کاربردی،  در سال 1400 بر روی 111 بیمار مبتلا به کووید 19 با محدوده سنی40-20  مراجعه کننده به بیمارستان‌های جنوب غرب ایران، که بیماری آن ها توسط CT اسکن و RT-PCR تایید شده است انجام شد.  15 نفر مبتلا به سندرم داون و 96 نفر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. از نرم افزار SPSS ver19  به جهت آنالیز آماری انجام شد.
 یافتهها: در این مطالعه 15 بیمار مبتلا به سندرم داون با درگیری ویروس کووید- 19 (با میانگین سنی 11± 14/26 سال) و96 بیمار مبتلا به کووید - 19 به عنوان گروه کنترل (با میانگین سنی 2/23± 34/38 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه مبتلا به سندرم داون تعداد مرد 9 نفر و تعداد زن 6 نفر و در گروه کنترل تعداد مرد 54 نفر، تعداد زن 42 نفر بودند. بررسی‌های بیشتر به جهت مشخص شدن وضعیت نهایی حال بیماران مشخص شد که در بیماران مبتلا به سندرم داون میزان و درصد بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه 8(53)، لوله گذاری7(45)، ترخیص از بیمارستان7(45) و مرگ و میر8(54) و در گروه کنترل میزان و درصد بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه4(4)، لوله گذاری4(4)، ترخیص از بیمارستان92(92) و مرگ و میر4(4) بدست آمد. ( 05/0(p <.
استنتاج: نتیجه این پژوهش نشان داد با توجه به اختلالات سیستم ایمنی و جنبه‌های جسمی و بالینی افراد مبتلا به سندرم داون این نگرانی وجود دارد که این بیماران بیشتر از افراد دیگر جامعه در خطر مرگ ناشی از ویروس کرونا قرار داشته باشند. بنابراین به مراقبت‌ها و نظارت‌های بیشتری از طرف سرپرستان آن‌ها جهت قرنطینه شدن و عدم ابتلا  به ویروس کووید 19 ، رسیدگی‌ کافی از طرف کادر درمان در بیمارستان‌ها در صورت بستری شدن، و قرار گیری این افراد در الویت دریافت واکسیناسیون هستند.  همچنین به آگاهی بخشی برای بیماری‌های عفونی و پاندمی‌هایی که در آینده ممکن است رخ دهده، می‌تواندکمک کننده باشد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، کووید – 19، سندرم داون، ویروس کرونا، SARS CoV-2، نارسایی حاد تنفسی

عنوان انگلیسی Patients with Down syndrome in the coronavirus Pandemic (Covid 19)
چکیده انگلیسی مقاله
Background and purpose: Coronavirus (QUID-19) is an infectious disease of the respiratory system that has been identified by the World Health Organization as an epidemic. Patients with Down syndrome are more likely to develop Quidd-19 disease with more severe complications due to the underlying comorbidities they have. The aim of this study was to evaluate the complications of Covid-19 disease in patients with Down syndrome.

Materials and Methods: This descriptive-prospective and applied study was performed in 1400 on 111 patients with Covid 19 with an age range of 20-40 years referred to hospitals in southwestern Iran, whose disease was confirmed by CT scan and RT-PCR. Is done. 15 patients with Down syndrome and 96 patients were considered as a control group. SPSS ver19 software was used for statistical analysis.

Results: In this study, 15 patients with Down syndrome with infection of Covid 19 virus (mean age 26.14 ±11 years) and 96 patients with Covid 19 virus as control group (mean age 38.34 ± 23.2 years) were studied. In the group with Down syndrome, there were 9 males and 6 females, and in the control group, 54 males and 42 females. Further studies to determine the condition of patients revealed that in patients with Down syndrome, the rate and percentage of hospitalizations in the intensive care unit were 8 (53), intubation 7 (45), hospital discharge 7 (45) and mortality 8 (54). In the control group, the rate and percentage of hospitalizations in the intensive care unit were 4 (4), intubation was 4 (4), hospital discharge was 92 (92) and mortality was 4 (4)(p<0.05(

Conclusion: The results of this study showed that due to immune system disorders and physical and clinical aspects of people with Down syndrome, there is a concern that these patients are more at risk of death from coronavirus than other people in the community. Therefore, more care and supervision by their caregivers to prevent infection with the Covid-19 virus, adequate care by the treatment staff in hospitals in case of hospitalization, and placing these people in the priority of receiving vaccination. It can also help raise awareness of infectious diseases and pandemics that may occur in the future.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله COVID-19, Down syndrome, Coronavirus, SARS CoV-2, Acute respiratory failure

نویسندگان مقاله مهرنوش حرف شنو | Mehrnoosh Harfsheno
Ahwaz Jundishapur University
دانشگاه جندی شاپور اهواز

نرگس رسولی امیر حاجلو | Narges Rasouli Amirh
Behbahan Azad University, School of Nursing and Midwifery
دانشگاه آزاد بهبهان دانشکده پرستاری مامایی

مژگان حرف شنو | Mozhgan Harfsheno
Behbahan Azad University, School of Nursing and Midwifery
دانشگاه آزاد بهبهان دانشکده پرستاری مامایی


نشانی اینترنتی http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2088-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اپیدمیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات