ارمغان دانش، جلد ۲۷، شماره ۳، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی سرگردانی خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرنی در سیستم حمایتی چالش برانگیز و بحران کووید۱۹
چکیده فارسی مقاله زمینه: اسکیزوفرنی یک وضعیت مزمن روان است که منجر به پیامدهای ناتوان کننده ای می شود و همراه با چالش های متعدد در مدیریت و پیامدهاست. طوری که خانواده ها  به حمایت های طولانی مدت روانی اجتماعی نیاز پیدا می کنند.
هدف: بررسی چالش های منابع و سیستم های حمایتی جهت خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی در جامعه بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه  حاضر به روش توصیف تفسیری انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند ، 30 مشارکت کننده در مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبه های فردی جمع آوری شد. برای اطمینان از صحت و سقم داده ها از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده گردید. داده های حاصل از مصاحبه،کدگذاری شده، کدهای دارای مضامین مشابه در یک طبقه قرار گرفته و دسته ها از داده های رمزگذاری شده مشتق شده اند.
یافته ها: شش دسته از موضوع مربوط به چالش های حمایتی جامعه از داده های مصاحبه مشخص شدند که شامل" نقص قوانین حمایتی، کم کاری رسانه ها در آموزش عمومی، حمایت اقتصادی ناکافی، نگرش منفی و باورهای نادرست فرهنگی، کمبود آگاهی، سراب حمایت اجتماعی" می باشند.
نتیجه گیری: خانواده دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی، نیازمند دریافت کمک از منابع رسمی اجتماعی  وگاهی از منابع غیر رسمی می باشد. در این راستا همچنان نواقصی وجود داشته و از کمبود حمایت های اجتماعی و سازمانی رنج می برند. به گونه ای که با ناکافی بودن منابع حمایتی جامعه، جهت نجات از شرایط طاقت فرسای خود سرگردان بوده، احساس تنهایی و درماندگی می کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکیزوفرنی، حمایت، مراقبت خانواده

عنوان انگلیسی The wandering of families with schizophrenia patient in a challenging support system and covid 19 crisis
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: schizophrenia is a chronic condition that leads to debilitating consequences, is associated numerous challenges. So families need long-term psychosocial support.
Methods: the study was performed by interpretive descriptive method. Using purposive sampling, 30 participants participated in the study. Data were collected through individual interviews and coded, codes with similar themes are categorized.
Results: six categories related to community support challenges were identified, including "lack of protectionist laws, lack of media in public education, lack of economic support, negative attitudes and cultural misconceptions, lack of awareness, are the mirage of social support."
Discussion and conclusion: these families, due to vulnerability in various aspects, needs help from formal and informal social source.but, there are shortcomings and they suffer from a lack of social support. With the insufficient support resources of the society, they wander and feel lonely and helpless to save themselves from their oppressive conditions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Schizophrenia, Support, Family care

نویسندگان مقاله زینب ابراهیم پور موزیرجی | zeinab ebrahimpour mouziraji
Golestan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

خدیجه یزدی | Khadije Yazdi
Golestan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مهناز مدانلو | mahnaz modanloo
Golestan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

غلامرضا محمودی شن | Gholamreza Mahmoodi shan
Golestan University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی گلستان


نشانی اینترنتی http://armaghanj.yums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2520-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری-روانپرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات