مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی در زنان سالمند ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
چکیده فارسی مقاله اهداف: با افزایش امید به زندگی، سالمندی در ایران زنانه می شود. این مطالعه با هدف اولویت بندی شاخص های موثر بر سلامت سالمندی زنان ایرانی انجام شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر شاخص ها و عوامل اثرگذار بر سلامت سالمندی در زنان، با نظر 20 نفر از خبرگان سیاستگذاری سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی شاغل در سازمانهای دولتی و غیردولتی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله دوم وزن و رتبه این شاخص ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد.
یافته ها: تحلیل نشان داد که عامل فردی بیشترین اهمیت را در سطح عوامل موثر در سلامت زنان سالمند دارد. از نظر نوع مداخلات، ارائه خدمات سلامت پیشگیری، از نظر تصمیم گیری، مداخلات اجرایی در سطح صف، از نظر برنامه ریزی، رویکرد ادغام یافته و برنامه ریزی پیوسته با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در رتبه اول قرار گرفتند.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد با توجه به اینکه کیفیت دوره سالمندی زنان حاصل دوره های قبلی زندگی آنهاست، تصمیم گیرندگان و مدیران با ید در بستر جنسیت و فرهنگ، به خدمات پیشگیرانه در همه دوره های عمر اولویت داده و بستر لازم برای سلامت سالمندی زنان را فراهم نمایند. مداخلات بایستی با رویکرد ادغام یافته با برنامه ریزی پیوسته در سطوح حاکمیت و سازمان و صف و نیز با مشارکت بخش دولتی و خصوصی ارائه گردد. وجود نظام مدیریت اطلاعات، نظارت و ارزشیابی، زمینه بازخورد و اصلاح دائمی برنامه ها را فراهم می نماید. لذا توصیه می گردد حاکمیت نقش بیشتری را در تامین سلامت سالمندی  برعهده بگیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنان، سالمندی، سلامت، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

عنوان انگلیسی Prioritization of the criteria affecting the health of elderly women in Iran by Analytical Hierarchy Process (AHP)
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: With increasing life expectancy, aging in Iran becomes more feminine. This study aimed to prioritize the criteria affecting the health of the Iranian elderly women.
Methods: In this descriptive-analytical study, factors affecting the health of the elderly in women, with the opinion of 20 health- policy and health services management experts employed in governmental and non-governmental organizations was approved. In the second phase, the weight and rank of these criteria were calculated and analyzed using Hierarchical Analysis Process. Excel software was used to analyze data.
Findings: The analysis showed that the individual factor is the most important in terms of factors affecting the health of elderly women. In terms of the type of interventions, the provision of preventive health services, in terms of decision-making, executive interventions at the queue level, in terms of planning, integrated approach and continuous planning with the participation of public and private sectors were ranked the first.
Conclusion: Given the influence of the previous periods of life on healthy elderly, decision-makers should prioritize preventive services in all periods of life regarding age and gender context. Interventions should be presented with an integrated approach with continuous planning at the levels of government, organization and queue, as well as with the participation of both public and private sectors. Existence of information management system, supervision and evaluation, provides the ground for continuous feedback and improvement of programs. Therefore, it is recommended that the government play a greater role in ensuring the health of the elderly.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Women, Elderly, Health, Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان مقاله سودابه طایری | Soodabeh Tayeri
1. Department of Health Services Management, School of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

مهرنوش جعفری | Mehrnoosh Jafari
Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

خلیل علی محمدزاده | Khalil Ali Mohammadzadeh
Associate professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

سید مجتبی حسینی | Seyed Mojtaba Hosseini
Assistant Professor, Department of Healthcare Management, School of Management and Social Sciences, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

کامران شهانقی | Kamran Shahanaghi
Associate professor, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology ,Tehran, Iran
دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3090-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات