مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر تمرینات کوتاه مدت وضعیتی–تعادلی بر تعادل و محدودیت‌های عملکردی در زنان سالمند فرتوت: یک کارآزمایی شاهد دار تصادفی
چکیده فارسی مقاله هدف : یکی از پیامدهای سالخوردگی جمعیت­، افزایش سندرم فرتوتی است. این سندرم میتواند با تهدید تعادل و تحرک سالمندان بر زندگی مستقل و فعالیت های اجتماعی آنان اثرات سوئی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات کوتاه مدت وضعیتیتعادلی بر تعادل و محدودیت­های عملکردی در زنان سالمند مبتلاء به سندرم فرتوتی است.
مواد و روش ها: مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر بر روی 54  زن سالمند که براساس مقیاس فرتوتی  فراید (Fried) مبتلا به سندرم فرتوتی بودند، انجام شد. شرکت کنندگان از یکی از مراکز روزانه سالمندان شهر شیراز به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه مداخله (27 نفر) و کنترل (27 نفر) تقسیم شدند. برای گروه مداخله 12 جلسه تمرینات کوتاه مدت وضعیتیتعادلی برگزار شد. داده­ها با استفاده از شاخص سندرم فرتوتی فراید، پرسشنامه ترس از  سقوط و محدودیت حرکتی، آزمون کوتاه تعادل برگ در ابتدای مطالعه و  پایان مداخله جمع آوری شده و با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها : میانگین سنی شرکت کنندگان 66/77 سال بود و 94/4 درصد شرکت کنندگان حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا بودند. به دنبال اجرای مداخله، در میانگین نمرات شاخص­های فعالیت فیزیکی و مدت زمان راه رفتن از مقیاس فرتوتی فراید ، تعادل و محدودیت حرکتی سالمندان گروه مداخله بهبود معنادار دیده شد. درحالی مداخله نتوانست تاثیر معناداری بر سایر شاخص­های فرتوتی فراید یعنی کاهش وزن ناخواسته، خستگی روحی و قدرت چنگش  دست در گروه مداخله ایجاد کند.
 نتیجه گیری : تمرینات وضعیتی _ تعادلی باعث بهبود قابل توجه شاخص­های فیزیکی فرتوتی، محدویت حرکتی و عملکردی در فعالیت­های روزمره زندگی در سالمندان فرتوت شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان فرتوت، سقوط، محدودیت حرکتی، ورزش

عنوان انگلیسی The Effect of Short-Term Conditional-Equilibrium Exercises on Balance and Functional Limitations in Aged Women With Frailty Syndrome: A Randomized Controlled Trail
چکیده انگلیسی مقاله
Objectives: Increasing in frailty syndrome is one consequence of the aging population. Frailty syndrome can have adverse effects on the independent life and social activities of the elderly by threatening their balance and mobility. The aim of this study was to investigate the effect of short-term postural-balance training on balance and functional limitations in elderly women with frailty syndrome.
Methods and Materials: The present clinical trial study was performed on 54 elderly women with frailty syndrome. Participants were randomly selected from one of the daycare centers for the elderly in Shiraz and were divided into two groups of intervention (n = 27) and control (n = 27). For the intervention group, 12 sessions of short-term postural-balance exercises were held. Data were collected using the Fried Frailty Index, Berg Balance Scale (BBS-9), and Fear of Falling in the Elderly (SAFE) Questionnaire at the beginning of the study and at the end of the intervention and analyzed using SPSS software version 25.
Results: The mean age of participants was 66.77 years and 94.4% of participants had at least one chronic disease. Following the intervention, there was a significant improvement in the mean scores of frailty such as physical activity, and walk time, balance, and motor limitation of the elderly in the intervention group. While the intervention could not have a significant effect on other indicators of frailty i.e. unwanted weight loss, Exhaustion, and Grip strength in the intervention group.
 Conclusions: Postural-balance exercises significantly improve the physical characteristics of malnutrition, motor and functional limitations in daily life activities in the elderly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Frail Elderly, Falling, Mobility Limitation, Exercise

نویسندگان مقاله فروزان توان | Foruzan Tavan
MSc in Aging Health, Department of Aging Health, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
کارشناسی ارشد سلامت سالمندی، دپارتمان سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

مهسا یاراللهی | Mahsa Yarelahi
Ph.D. Student in Gerontology, Department of Gerontology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
دانشجوی دکتری سالمند شناسی، گروه سالمندشناسی، دنشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

نگین چهره نگار | Negin Chehrehnegar
Assistant Professor, Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
استادیار، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

عبدالرحیم اسداللهی | Abdolrahim Asadollahi
Assistant Professor, Department of Aging Health, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
استادیار، دپارتمان سلامت سالمندی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3194-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات