مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تاثیر آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان: یک مطالعه نیمه تجربی
چکیده فارسی مقاله مقدمه وهدف:بازنشستگی یکی از بحران­های زندگی است، که ممکن است مشکلات روانی اجتماعی در افراد ایجاد کند، و باعث ناسازگاری و علائمی تحت عنوان سندرم بازنشستگی شود. پژوهش حاضر با هدف  تاثیر برنامه آموزش خود مراقبتی روانی- اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان انجام شد تا به عنوان برنامه ای جهت  بهبود و مواجهه بازنشستگان با  بازنشستگی باشد.
مواد و روش­ها:در این پژوهش از روش نیمه تجربی دو گروهه بر روی 64 نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش در سال 1398 در شهر گناباد انجام شد. پس از بررسی معیار­های ورود و خروج واحدهای پژوهش (افراد به صورت تصادفی) به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص یافتند. جلسات آموزشی خودمراقبتی روانی اجتماعی هفته ای یکبار در طی6  جلسه به مدت یک ساعت (برای) گروه مداخله انجام شد. در ابتدا و انتهای این جلسات پرسشنامه سندرم بازنشستگی توسط مشارکت کنندگان  تکمیل شد. پس از جمع آوری دادها، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارspss (نسخه20) انجام شد و سطح معنی‌داری کمتر از o/o5p< در نظر گرفته شد.
یافته­ها:در این پژوهش 4 طبقه اصلی در خصوص سندرم بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت این طبقات شامل؛ احساس سردرگمی و تعارض، احساس تلاش و جهت گیری جدید، احساس پیری و بطالت و احساس درماندگی و شکست می­باشند. مطابق با نتایج آزمون تی مستقل در تمامی حیطه­های سندرم بازنشستگی در دو گروه قبل از اجرای مداخله تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (p>o/o5 ) بعد از انجام مداخله مطابق با نتایج آزمون تی مستقل میانگین حیطه­های سندرم بازنشستگی در دو گروه به جز احساس پیری و بطالت با هم تفاوت آماری معنی‌داری داشتند (p  ) و نمره سندرم بازنشستگی در گروه مداخله پایین­تر از گروه کنترل بود. میانگین و تفاضل میانگین نمره سندرم بازنشستگی در دو گروه بعد از مداخله دو گروه قبل و بعد از مداخله با هم تفاوت آماری معنی‌داری داشتند. (p).
نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برگزاری جلسات حضوری و انجام آموزش خودمراقبتی روانی اجتماعی بر سندرم بازنشستگی در فرهنگیان بازنشسته تاثیر مثبت بر کاهش علائم سندرم بازنشستگی داشته است. با آموزش خودمراقبتی و فراگرفتن راهکار­های مراقبت از خود در سنین پیری می­توانیم ایجاد آمادگی برای مقابله و یا کاهش علائم سندرم بازنشستگی در بازنشستگان داشته باشیم.

کلیدواژه‌های فارسی مقاله بازنشستگی، خودمراقبتی روانی، خود مراقبتی اجتماعی، سندرم بازنشستگی

عنوان انگلیسی The effect of psychosocial self-care education on retirement syndrome in educators: a quasi-experimental study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and goal:Retirement is one of the life crises, which can cause psychological and social problems in people, and cause incompatibility and symptoms called retirement syndrome. The aim of this study was to investigate the effect of psychosocial self-care training program on retirement syndrome in educators as a program to improve and expose retirees to retirement.
Materials and methods: In this study, a two-group quasi-experimental method was performed on 64 education retirees in 1398 in Gonabad. After reviewing the entry and exit criteria of the research units (individuals were randomly assigned), they were assigned to two experimental and control groups. Psychosocial self-care training sessions were held once a week for 6 hours for one hour (for) the intervention group. At the beginning and end of these sessions, the retirement syndrome questionnaire was completed by the participants. After data collection, the analysis was performed using SPSS software (version 20) and the significance level was considered less than p <0.05. Results: In this study, 4 main categories regarding retirement syndrome were examined. These categories include; They are feelings of confusion and conflict, feelings of new effort and direction, feelings of old age and emptiness, and feelings of helplessness and failure. According to the results of independent t-test in all areas of retirement syndrome in the two groups before the intervention, no significant difference was observed (p> 0.05) after the intervention according to the results of independent t-test, the average areas of retirement syndrome in the two groups Except for the feeling of aging and idleness, there was a statistically significant difference (p <0.05) and the score of retirement syndrome in the intervention group was lower than the control group. Mean and difference of mean score of retirement syndrome in the two groups after the intervention There was a statistically significant difference between the two groups before and after the intervention(p <0.05).
Conclusion:The results of the present study showed that holding face-to-face meetings and conducting psychosocial self-care training on retirement syndrome in retired educators had a positive effect on reducing the symptoms of retirement syndrome. By teaching self-care and learning self-care strategies in old age, we can prepare retirees to cope with or reduce the symptoms of retirement syndrome.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Retirement, Psychological Self-Care, Social Self-Care, Retirement Syndrome

نویسندگان مقاله فاطمه مردانی چمازکتی | Fatemeh Mardani Chamazkotih
Gonabad Medical University, Gonabad, Iran.
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

لیلا صادق مقدم | Leila Sadeghmoghadam
Gonabad Medical University, Gonabad, Iran.
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.

حسین عجم زیبد | Hosein Ajam Zibad
Gonabad Medical University, Gonabad, Iran.
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-972-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات