مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مقایسه الگوهای ادراک از سالمندی در نوجوانان و جوانان مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد
چکیده فارسی مقاله اهداف: تحقیق حاضر با هدف تدوین و تبیین الگوی ادراک نوجوانان وجوانان از سالمندی انجام شد. درک از سالمندی به درک هر شخص از فرآیند پیری خودش در زمینه فرهنگی اجتماعی که قرار دارد، اطلاق می‌شود. درک از سالمندی توجه به تمام جنبه‌های آگاهی، درک، تجربه، ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل سالمندی است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک تحقیق کیفی بود که با روش گراندد تئوری در سال 1398 در شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به طور هدفمند صورت گرفت و داده ها از طریق مصاحبه نیم ساختار یافته، با  نفر20 نوجوان ( 10 دختر و 10پسر) و  17 نفر جوان (8 دختر و 9 پسر) تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع آوری شد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده شامل 121 مفهوم بود که از این تعداد 84 مفهوم از مصاحبه­ با نوجوانان و 37 مفهوم از مصاحبه با جوانان به دست آمد. پس از تحلیل و مقوله­بندی مفاهیم، 32 مقوله فرعی حصول یافت که از این تعداد 18 مقوله فرعی مربوط به نوجوانان و 14 مقوله فرعی مربوط به جوانان است و در نهایت 5 مقوله اصلی بدست آمده، 3 مقوله اصلی مربوط به نوجوانان و 2 مقوله اصلی مربوط به جوانان بود. الگوی نهایی حاکی از این بود که ادراک از سالمندی در نوجوانان با مقوله های چالش های بین فردی، چالش های درون فردی، چالش های بیروتی و ادراک جوانان از سالمندی با مقوله های چالش های امیدبخش و چالش های دلهره آور همراه بود.
نتیجه‌گیری:در مقایسه بین الگوی ادراک از سالمندی در نوجوانان و جوانان نیز اگرچه از نظر فراوانی و تنوع معنایی مقولات تمایزهای اندکی در این دو گروه مشاهده می­شود، اما از نظر فرآیند شکل­گیری و حرکت الگوی نهایی تفاوتی در بین دو گروه دیده نمی­شود.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی، ادراک از سالمندی، سالمندشناسی،گراندد تئوری، تحقیق کیفی

عنوان انگلیسی Comparing the perception of patterns of aging in adolescents and young adults based on grounded theory
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The present study was conducted in order to compare the perceptions of aging between young and adolescent individuals. The perception of aging is defined as the individual’s perception of one’s aging in their socio-cultural context. This concept subsumes all aspects of consciousness, perception, experience, assessment, interpretation, and cognition related to the process of aging.
Method: This qualitative study was carried out according to the methods of grounded theory in 2019 in Tehran, Iran. A total of 20 young (10 males) and 17 adolescent (8 females) participants were selected by purposive sampling and the data were collected through semi-structured interviews until data saturation was reached.
Results: 121 concepts were obtained in total, in which 83 were from interviews with adolescents and 37 from the young. After analysis and categorization of concepts, 32 sub-categories, including 18 related to adolescents and 14 related to the young, and 5 main categories, with 3 and 2 categories   related to adolescents and the young were found respectively.
Conclusion: In comparing the pattern of perception of old age in adolescents and young people, although in terms of frequency and semantic diversity of categories, slight differences are observed in these two groups, but in terms of the process of formation and movement of the final pattern, no difference is seen between the two groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aging, Perception of Aging, Gerontology, Grounded Theory, Qualitative Research

نویسندگان مقاله محمد کهربائی کلخوران علیا | K. O. M Kahrobaei
Master of counselling , Schooll of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم‌‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

جواد چنگی آشتیانی | J Changi A.
Master of Counselling, Schooll of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه‌طباطبائی، تهران.

عبداله معتمدی | A Motamedi
Professor of Psychology, Department of Clinical Psychology, Schooll of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
استاد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3142-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات