مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل چند سطحی شبکه اجتماعی سالمندان بر اساس داده های مطالعه عدالت در سلامت شهری (Urban-Heart ۲)
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: شبکه اجتماعی در سالمندان به معنای روابط سالمند با دیگر افراد و درک وی از این روابط می باشد. با توجه به اهمیت شبکه اجتماعی در سلامت، کیفیت زندگی و بهروزی ذهنی سالمندان این مطالعه با سه هدف انجام گرفت 1- آیا عوامل فردی و منطقه ای بر ویژگی های کارکردی و ارتباطی شبکه اجتماعی سالمندان تاثیر گذار است؟2- سهم عوامل فردی و منطقه ای بر شبکه اجتماعی سالمندان چقدر می باشد؟ در هر سطح فردی و منطقه ای چه عواملی شبکه اجتماعی سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
روش کار: در این مطالعه مقطعی، جهت انجام این مطالعه از داده های فاز دوم مطالعه عدالت در سلامت شهری و ابزار پاسخگویی سال 1391(Urban   HEART-2)  و داده های سالنامه آماری شهرداری تهران استفاده شد. 5760 سالمند بالای 60 سال در نمونه گیری سه مرحله ای از تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران انتخاب شدند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چند سطحی در نرم افزار Stata.ver14 استفاده شد.
یافته ها: ضریب همبستگی درون کلاس[1] (ICC) نشان داد که درحدود 89 درصد تغییرات شبکه اجتماعی سالمندان در سطح فردی و درحدود 11 درصد در سطح منطقه ای قابل تبیین می باشد. متغییر های سطح فردی تبیین کننده 21 درصد واریانس شبکه اجتماعی سالمندان می باشند که در این سطح گروه سنی 60 تا 74 سال، بیسوادی، سلامت خود گزارش شده خوب و  برخورداری از سلامت روان بر شبکه اجتماعی سالمندان تاثیر گذار بودند. متغییر های سطح منطقه ای 19 درصد شبکه اجتماعی سالمندان را تبیین می کردند که در این سطح نیز احساس امنیت، کنترل فساد، مسئولیت پذیری و زمان انتظار برای رسیدن اتوبوس بر شبکه اجتماعی سالمندان تاثیر گذار بودند. 
نتیجه گیری: شبکه اجتماعی سالمندان علاوه بر اینکه تحت تاثیر عامل فردی نظیر سن، تحصیلات، سلامت خودگزارش شده و سلامت روان می باشد تحت تاثیر عامل منطقه ای نظیر احساس امنیت، کنترل فساد، مسئولیت پذیری و زمان رسیدن اتوبوس نیز می باشد. عواملی که خارج از کنترل فرد بوده اما همچنان قابل تغییر به نفع افراد جامعه و سالمندان می باشد.
 
[1]  Intra-class correlation coefficient(ICC)
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندان، شبکه اجتماعی، تحلیل چندسطحی

عنوان انگلیسی The multilevel analysis of the social network in the older adults on the Urban HEART-2
چکیده انگلیسی مقاله Background: Social network in older adults refers to the interpersonal relationships and the perception of these relationships. Given the importance of the social network, the current study was conducted to answer three pivotal questions. First, do personal and district factors affect the social network of the elderly? Second, how much share do the personal and district factors have in the social network of the elderly? And third, which of these factors affect the social network of the elderly at each level of the personal and district relationships.
Method: The study was conducted based on the second round of the health equity and response tool in Tehran city (Urban Heart-2). Thus, 5760 individuals (age > 60 yr) were selected from 22 urban regions in Tehran city. These data were then analyzed using multilevel regression model.
Findings: The personal and district levels explained about 89% and 11% of the social network of the elderlies, respectively. The personal factors explained 21% of the variance in the social network. Out of these parameters, age between 60 and 74, illiteracy, self-reported health and mental health affected the social network significantly. At the district level, the feeling of security, the control of corruption, the waiting time for bus arrival, and the sense of responsibility were the most influential factors explaining 19% of the variance in the social network.
Conclusion: Not only is the social network of the elderlies affected by the personal factors such as age, education level and self-reported health and mental health, but it is also affected by the district factors (feeling of security, the control of corruption, the waiting time for bus arrival, and sense of responsibility). Although these district factors are out of personal control, they can be improved for the elderlies in the society.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Older adults, Social network, Multilevel analysis

نویسندگان مقاله سید حمید نبوی | Seyed Hamid Nabavi
Iranian Research Center on Aging, Department of Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات سالمندی ایران، گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

محسن اسدی لاری | Mohsen Asadi-Lari
Department of Epidemiology, School of Public Health, Oncopathology Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات انکوپاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

میر طاهر موسوی | Mir-Taher Mousavi
Social Welfare Management Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

وحید راشدی | Vahid Rashedi
School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشکده علوم رفتاری و سلامت ( انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

رضا فدای وطن | Reza Fadayevatan
Iranian Research Center on Aging, Department of Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات سالمندی ایران، گروه سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1681-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات