یافته، جلد ۲۴، شماره ۱، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی شناسایی مولکولی ژنهای آمینوگلیکوزید استیل ترانسفراز در اشرشیاکلی های جدا شده از عفونتهای ادراری بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل ۱۴۰۰-۱۳۹۸
چکیده فارسی مقاله
مقدمه:  عفونت‌های ادراری یکی از شایعترین عفونتهایی می باشد که موجب مراجعه بیماران به بیمارستانها می شود. اشریشیاکلی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت‌های ادراری می باشد. شیوع مقاومت به آنتی بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی از نگرانی های سیستم های بهداشتی-درمانی در سرتاسر جهان می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژنهای آمینوگلیکوزید استیل ترانسفراز در اشریشیاکلی‌های جدا شده از عفونت‌های ادراری بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل بود.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی در فاصله زمانی مهر 1398 لغایت فروردین 1400 در مجموع 110 جدایه اشریشیاکلی، از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل جمع آوری شد. پس از تعیین هویت، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش کربی بائر و مطابق با دستورالعمل‌های موسسه استاندارد آزمایشگاهی و بالینی تعیین شد. شیوع ژنهای مقاومت آمینوگلیکوزیدی aac(3)-Ia، aac(2)-Ia و  aac(6)-Iaبا استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)  مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ ها:  در این مطالعه بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه‌های مورد بررسی نسبت به مروپنم و جنتامایسین دیده شد، به طوری­که 91درصد جدایه‌ها  به این آنتی بیوتیک‌ها حساس بودند. همچنین بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک­های سفالوتین و آمپی سیلین دیده شد بطوری­که به ترتیب 60 و 90 درصد جدایه ها مقاوم بودند. هشت جدایه (7درصد) حامل ژن aac(3)-Ia و 5 جدایه (5/4 درصد) حامل ژن  aac(6)-Ia بودند.
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به بالا بودن میزان مقاومت در برابر برخی از آنتی بیوتیک‌ها مانند آمپی سیلین و سفالوتین تجویز آنها باید محدود شود. براساس یافته‌های این مطالعه مقاومت دربرابر آمینوگلیکوزیدها و شیوع ژنهای آمینوگلیکوزید استیل ترانسفراز بالا نیست ولی پایش دائمی باکتری های حامل ژنهای مقاومت آمینوگلیکوزیدی جهت پیشگیری از گسترش عفونت‌های مقاوم به درمان ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله  اشریشیاکلی‌، عفونت ادراری، آمینوگلیکوزید، مقاومت آنتی بیوتیکی

عنوان انگلیسی Molecular Detection of Aminoglycoside Acetyltransferases Genes in Escherichia coli Isolated from Community-Acquired Urinary Tract Infections of Patients Referred to Amiralmomenin Hospital, Zabol, 2019-2021
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Urinary tract infection (UTI) is one of the most prevalent infections in patients referred to hospitals. Escherichia coli (E. coli) is the leading cause of UTI. Emerging and spreading infection by aminoglycoside resistant isolates is a healthcare concern worldwide. The present study aimed to investigate the antibiotic resistance patterns and prevalence of aminoglycoside acetyltransferases genes in E. coli isolated from UTI.
Materials and Methods: A total of 110 non-duplicate isolates were collected from patients referred to Amiralmomenin Hospital, Zabol, Iran, from September 2019 to April 2021. Antibiotic resistance profiles were determined using the Kirby-Bauer test according to guidelines of Clinical Laboratory Standard Institutes (CLSI). The prevalence of aminoglycoside acetyltransferases genes (aac (3)-Ia, aac (6)-Ia, and aac (2)-Ia) was determined by PCR.
Results: In this study, 90% of isolates were susceptible to meropenem and gentamycin. Also, the highest resistance of isolates was against ampicillin with 90% and cephalothin with 60%. Eight (7%) and 5 (4.5%) of isolates were aac (3)-Ia and aac (6)-Ia positive, respectively.
Conclusion: Prescribing ampicillin and cephalothin should be restricted due to their high resistance. Based on the findings of the present study, the prevalence of aac (3)-Ia and aac (6)-Ia genes was not at a high level, however, constant monitoring must be conducted to control the spread of infection by drug-resistance isolates.

کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aminoglycoside, Antibiotic Resistance, Escherichia coli, Urinary Tract Infection.

نویسندگان مقاله زهرا یزدانپور | Zahra Yazdanpour
Department of Microbiology, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

حمید واعظ | Hamid Vaez
Department of Microbiology, School of Medicine, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران


نشانی اینترنتی http://yafte.lums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3181-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده میکروب شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات