بیماری های پستان، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اهمیت بالینی و پیش ‌آگهی وضعیت سه‌ گانه منفی سرطان پستان مهاجم در نمونه های زنان عراقی
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان پستان سه‏ گانه منفی (TNBC) نوعی سرطان پستان است که گیرنده استروژن (ER)، گیرنده پروژسترون (PR) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2 (HER2)، همگی منفی هستند. این وضعیت 10 تا 15 درصد از کل سرطان‏ های پستان را تشکیل می ‏دهد. هدف از این مطالعه بررسی پیامد بالینی و پیش‏ آگهی کوتاه مدت سرطان پستان سه ‏گانه منفی در مقایسه با سایر زیرگروه‏ های سرطان پستان است.
روش بررسی: مطالعه مقطعی بر روی نمونه‏‏های مناسب از 108 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مهاجم تشخیص داده شده توسط FNAC، CNB یا نمونه ماستکتومی انجام شد. بیماران به‏ طور تصادفی به دو گروه TNBC و غیرTNBC تقسیم شدند. مقایسه بین این دو گروه از نظر متغیرهای آسیب‌شناسی بالینی متعدد، گزارش روش‌های تشخیصی، بقای بدون پیشرفت و بقای کلی انجام شد.
یافته‏ ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین بیماران گروه TNBC و غیرTNBC از نظر میانگین سن، میانگین شاخص توده بدنی و وجود سابقه خانوادگی سرطان پستان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در گروه TNBC در مقایسه با گروه غیرTNBC درجه III بیماری و وجود تهاجم لنفی عروقی به ‏طور معنی‏داری بیشتر بود (به ‏ترتیب 02/0=P-value، 0/014=P-value). میانگین دوره بدون پیشرفت بیماری برای گروه‏ های TNBC و غیرTNBC به ‏ترتیب 4/81% و 9/90% و میانگین بقای کلی (OS) به‏ترتیب در دو گروه 8/93% و 93% بود.
نتیجه‏ گیری: در این مطالعه درجه III بیماری و وجود تهاجم لنفی عروقی در گروه TNBC به‏ طور معنی ‏داری بیشتر از گروه غیرTNBC بود. این مسئله می ‏تواند نشانگر وخامت بیشتر بیماری در گروه TNBC باشد. تفاوت معنی‏ داری بین دو گروه در بقای بدون پیشرفت و بقای کلی وجود نداشت که با توجه به کوتاه بودن دوره پیگیری، نیاز به مطالعات طولی بلندمدت‏ تر دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیش‌ آگهی، سه‌ گانه منفی، مهاجم، سرطان پستان، عراقی

عنوان انگلیسی The Clinical and Prognostic Significance of Triple-Negative Status Invasive Breast Cancer in a Sample of Iraqi Women
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Triple-negative breast cancer (TNBC) is a type of breast cancer that is negative for estrogen receptor, progesterone receptor, and HER2. This study aimed to evaluate the clinical outcomes and short-term prognosis of this type of cancer compared with other subtypes of breast cancer.
Methods: A cross-sectional study was conducted on 108 women with invasive breast cancer. The patients were divided into a TNBC or a non-TNBC group. Multiple clinicopathological variables, diagnostic modality reports, progression-free survival, and overall survival were assessed.
Results: The results showed no statistically significant difference between the TNBC group and the non-TNBC group in age, BMI, or family history of breast cancer. In the TNBC group, compared with the non-TNBC group, the presence grade 3 tumor and lymphovascular invasion were significantly higher (P = 0.02 and P = 0.014, respectively). Progression-free survival rates in the TNBC and non-TNBC groups were 81.4% and 90.9%, and overall survival in the two groups were 93.8% and 93%, respectively.
Conclusion: There was a significant difference between the two groups in the form of histologic grade and presence of lymphovascular invasion. Non-significant differences in progression-free survival and overall survival between the two groups may be due to the short duration of follow-up.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prognostic, Triple Negative, Invasive, Breast Cancer, Iraqi

نویسندگان مقاله احمد عبدعلی شیهاد | Ahmed Abd Ali Shihad
M.B.Ch.B, FICMS, Diwaniya Teaching, Hospital, Iraq
بیمارستان آموزشی دیوانیه

بهاء‌الدین عدنان یوسف الکمالی | Bahaulddin Adnan Yousif Alkamolei
M.B.Ch.B, FICMS, Diwaniya Teaching, Hospital, Iraq
بیمارستان آموزشی دیوانیه

هارا عبدالکحام ناصر | Hawraa Abdulkadhum Nasser
M.B.Ch.B, FICMS, Imam Al_Hussain Medical City, Iraq
مجتمع پزشکی امام حسین


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-1004-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات