بیماری های پستان، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثربخشی درمان وجودی مبتنی بر معنا بر اضطراب و میزان سرمی فاکتور نکروزدهنده تومور TNFα در زنان مبتلا به سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: امروزه تعامل پیچیده فرایندهای روان ‏شناختی، عصبی و ایمونولوژی بیش از هر زمان دیگری در تعریف سلامت دیده شده است. تشخیص سرطان می‏ تواند تجربه ای به شدت اضطراب آور باشد که مسائل روان‏ شناختی، اجتماعی و زیستی بسیاری را موجب می‏ شود. اضطراب می ‏تواند تاثیر مخربی بر عملکرد سیستم ایمنی داشته باشد. فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNFα) یک سیتوکین التهابی است که بیان آن در انواع سرطان‏ ها افزایش می یابد و به‏طور خاص، در سرطان پستان با تکثیر سلول‏ های توموری تقویت شده، درجه بدخیمی بالاتر، افزایش وقوع متاستاز و پیش ‏آگهی عمومی ضعیف برای بیمار ارتباط دارد.
روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، با طرح پیش ‏آزمون - پس‏ آزمون با پیگیری و گروه گواه با هدف بررسی اثر بخشی روان‏ درمانی وجودی گروهی مبتنی بر معنا بر میزان اضطراب و میزان سرمی فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است. 24 بیمار مبتلا به سرطان پستان از بیمارستان آیت ا... خوانساری اراک با دارا بودن معیارهای ورود، به‏ صورت نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب و به‏ صورت تصادفی در دوگروه 12نفره آزمایش و کنترل گروه‏ بندی شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ‏‏ای تحت مداخله وجودی مبتنی بر معنا قرار گرفت و گروه کنترل در این مدت از هیچ درمان روان‏ شناختی استفاده نکردند. هر دو گروه قبل، بعد و سه ماه پس از پایان مداخله به وسیله پرسشنامه اضطراب بک (فرم 21 سوالی با درجه‏بندی لیکرت) و آزمایش سنجش سطح سرمی فاکتور نکروزدهنده تومور مطابق با دستورالعمل کیت انسانی TNFα ارزیابی شدند و داده‏ ها به وسیله تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر تحلیل گردید.
یافته‏ ها: گروه آزمایش پس از دریافت برنامه روان‏درمانی در مقایسه با گروه گواه در نمرات اضطراب و میزان سرمی TNFα کاهش نشان داد. نتایج نشان می­ دهد میانگین TNFα 22/1± 19/47 و اضطراب 30/9± 75/21 در گروه آزمایش کمتر از میانگین TNFα 71/1± 95/50 و اضطراب 27/12± 73/44 در گروه گواه بود و همچنین این میزان کاهش در مرحله پیگیری هم مشهود بوده است. این در حالی است که این مولفه در گروه گواه تغییری نیافته است. بر اساس این یافته ‏ها و تحلیل معناداری حاصل از تحلیل اندازه ­گیری مکرر بر میزان اضطراب و میزان سرمی TNFα اثر کاهشی معنادار داشته است (001/0p).
نتیجه ‏گیری: بر اساس یافته‏های به دست آمده، روان‏درمانی وجودی مبتنی بر معنا با کاهش میزان اضطراب بیماران و کمک به معنادهی مجدد به زندگی می‏ تواند در کاهش درجات اضطراب و کاهش میزان سرمی TNFα تاثیر داشته باشد. بر همین اساس می توان از این روش درمانی در کنار درمان های پزشکی استفاده نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، اضطراب، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا، روان‌ درمانی

عنوان انگلیسی THE effectiveness of meaning-based existential therapy on anxiety and serum levels of tumor necrosis factor TNFα in women with breast cancer
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Diagnosing cancer can be a very anxious experience, and anxiety can disrupt immune system function. Tumor necrosis factor-alpha (TNFα) is an inflammatory cytokine that is associated with amplified tumor cell proliferation, higher malignancy, increased metastasis, and poor general prognosis for the patients who suffer from breast cancer.
Methods: This study is a randomized clinical trial with follow-up and control group. The experimental group underwent meaning-based existential intervention. Both groups were assessed by Beck Anxiety Questionnaire and serum levels of tumor necrosis factor before, after and three months after the intervention, and data were analyzed by repeated measures analysis of variance.
Results: The experimental group showed a decrease in anxiety scores and serum TNFα levels after receiving a psychotherapy program/interventions compared to the control group. The results show that the mean of TNFα was 47.10± 1.22 and the mean of anxiety was 21.75± 9.30 in the experimental group, while the mean of TNFα was 50.75± 1.71 and the mean of anxiety was 44.7± 12.27 in the control group, this reduction has also been observed in the follow-up phase (0.001≥ p).
Conclusion: Based on the findings, meaning-based existential psychotherapy can reduce anxiety and serum TNFα levels by reducing patients' anxiety and helping to give meaning to life again. Accordingly, this treatment can be used along with medical treatments.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast Cancer, Anxiety, Alpha Tumor Necrosis Factor, Psychotherapy

نویسندگان مقاله مریم احمدی نسب |
گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی

سعید ملیحی الذاکرینی |
گروه روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی

فتح اله محقق |
گروه پرتودرمانی آنکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی

شیدا سوداگر |
گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

مهرداد ثابت |
گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-932-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات