بیماری های پستان، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین سندروم متابولیک و سرطان پستان در زنان مراجعه‌ کننده به بخش‌ های رادیوتراپی و شیمی ‌درمانی بیمارستان توحید سنندج
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان دومین عامل شایع مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای در حال توسعه است. سندروم متابولیک یا سندروم مقاومت به انسولین به صورت چاقی شکمی، دیس لیپیدمی، قند خون ناشتای بالا و فشار خون بالا توصیف می‏شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سندروم متابولیک و سرطان پستان در زنان مراجعه ‏کننده به بخش‏ های رادیوتراپی و شیمی ‏درمانی بیمارستان توحید سنندج انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 222 زن سرطانی و غیرسرطانی (سرطان پستان) (هر گروه 111 نفر) مراجعه‏ کننده به بیمارستان توحید و بعثت شهر سنندج در سال1393 انجام شد. پس از جمع ‏آوری اطلاعات و ورود آن به نرم ‏افزار SPSS، متغیر سن با استفاده از میانگین و انحراف معیار (SDs) و همچنین عوامل سندروم متابولیک به صورت فراوانی و درصد در بین دو گروه افراد با و بدون سرطان پستان گزارش می‌شوند. برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر کمی سن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. با بکارگیری آزمون کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و آزمون تی مستقل به ‏ترتیب عوامل سندروم متابولیک و میانگین سن در بین دو گروه مورد و شاهد مقایسه می‏شوند و همچنین جهت بررسی ارتباط سندروم متابولیک با سرطان پستان از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد و  نسبت شانس با حدود اطمینان 95% محاسبه شد.
یافته ‏ها: نتایج نشان داد که شیوع سندروم متابولیک در افراد با و بدون سرطان پستان به‏ ترتیب (6/76%)85 و (1/54%)60 است که به لحاظ آماری دارای تفاوت معنی‏ داری است. شیوع اختلال هایپر لیپیدی، تری‏گلیسرید و فشار خون بالا در بین دو گروه با و بدون سرطان پستان تفاوت معنی‏ داری داشتند. همچنین نسبت شانس ابتلا به سرطان پستان در افراد دارای سندروم متابولیک  ((063/5-528/1),CI95%  782/2)؛ برابر افراد بدون سندروم متابوک است. 001/0P=).
نتیجه‏ گیری: بررسی مقالات و نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خطر ابتلا به سرطان به خصوص سرطان پستان در زنان، در افراد دارای سندروم متابولیک بالاتر است و باید اقداماتی جهت کاهش این خطرات در گروه‏ های در معرض خطر اتخاذ نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان پستان، سندروم متابولیک، زنان

عنوان انگلیسی The Relationship Between Metabolic Syndrome and Breast Cancer in Women Referred to Radiotherapy and Chemotherapy Clinics of Tohid Hospital in Sanandaj
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Metabolic syndrome or insulin resistance syndrome is described as abdominal obesity, dyslipidemia, fasting blood sugar, and high blood pressure. This study aimed to investigate the relationship between metabolic syndrome and breast cancer.
Methods: This case-control study was performed on 222 women with cancer and non-cancer (breast cancer) (111 participants in each group) referred to Tohid and Besat Hospital in Sanandaj in 2014.
Results: The results showed that the prevalence of metabolic syndrome in people with and without breast cancer was 85 (76.6%) and 60 (54.1%), respectively, which was statistically significant.
Conclusion: The results showed that the criteria for defining metabolic syndrome increase cancer risk, especially breast cancer in women, and measures should be taken to reduce these risks in high-risk groups.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Breast Cancer, Metabolic Syndrome, Women

نویسندگان مقاله میلاد طاریمرادی | Milad Tarimoradi
Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رامیار رحیمی دره باغ | Ramyar Rahimi Darehbagh
Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

میدیا باباحاجیانی | Media Babahajiani
Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بایزید قادری | Bayazid Ghaderi
Cancer and Immunology Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran & Liver and Digestive Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
دانشگاه علوم پزشکی کردستان


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-949-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات