بیماری های پستان، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی میزان سمیت نانوذرات فیبروئین ابریشم حاوی داروی دوکسوروبیسین و تأثیر آن بر بیان ژن P۵۳ در رده سلولی سرطان پستان
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: استفاده از سیستم‌های تحویل دارو می‌تواند کارایی شیمی‌درمانی را افزایش و عوارض جانبی آن را در درمان سرطان پستان کاهش دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر نانوذرات فیبروئین ابریشم حامل داروی دوکسوروبیسین (NF-DOX) بر بیان ژنp53  در رده سلولی مبتلا به سرطان پستان و سنجش میزان سمیت آن در محیط آزمایشگاهی است.
روش بررسی: نانوذرات فیبروئین ابریشم حاوی داروی دوکسوروبیسین سنتز و مشخصه ‏یابی شدند. رده سلولی سرطان پستان MCF-7 و رده سلولی نرمالHFF تحت تیمار با غلظت‌های مختلف NF-DOX قرار گرفتند و سمیت آن و بیان نسبی ژن P53 اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: بررسی و مشخصه‏ یابی ترکیب سنتز شده NF-DOX نشان‌دهنده بعد نانومتری آن بود. میزان سمیت سلولی بر روی سلول‏های سرطانی MCF-7 در مقایسه با سلول‏ های HFF و گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد (001/0 P<). همچنین، مقادیر IC50 (50% رشد سلولی) به‏دست آمده از تیمار دارویی سلول‏ های MCF7 و HFF با NF-DOX به‏ ترتیب 229، 647 میکروگرم بر میلی ‏لیتر به‏ دست آمد. میانگین و انحراف معیار p53 در رده ‏های سلولی MCF7 و HFF در مقایسه با گروه کنترل به ‏ترتیب 51/0± 09/27، 07/0±57/0 اندازه‏ گیری شد. میزان بیان نسبی ژن p53 در رده ‏های سلولی MCF7 (0001/0 P<) و HFF (0006/0 P<) در مقایسه با سلول‏ های کنترل به‏ ترتیب افزایش و کاهش معناداری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: تغییرات متمایز و معنادار بیان ژن P53 در رده‌های سلولی نشان‌دهنده آن است که NF-DOX احتمالاً در مهار متاستاز در سلول‏ های سرطانی پستان نقش مؤثری ایفا می‌کنند. نتایج تحقیق نشان‌دهنده اثر ضد سرطانی وابسته به دوز و زمان NF-DOX بود و به دلیل اثرات سیتوتوکسیک در سلول‏ های سرطانی، می‌توان آن را به‌عنوان کاندیدای یک دارویی جدید ضدسرطان در نظر گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بیان ژن، پروتئین ضد توموری 53، سمیت سلولی، سرطان پستان، نانو فیبروئین ابریشم، دوکسوروبیسین، کشت سلول

عنوان انگلیسی Evaluating the Toxicity of Doxorubicin-Silk Fibroin Nanoparticles and Its Effect on P53 Gene Expression in Breast Cancer Cell Line
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: The use of drug delivery systems can increase the effectiveness of chemotherapy and reduce its side effects in the treatment of breast cancer. This study aimed to evaluate the effect of doxorubicin-containing silk fibroin nanoparticles (NF-DOX) on P53 gene expression in breast cancer cell lines and to measure its toxicity in vitro.
Methods: NF-DOX was synthesized and characterized. The breast cancer cell line MCF-7 and normal HFF cell line were treated with different concentrations of NF-DOX, and its toxicity and relative expression of P53 were measured.
Results: Examination and characterization of the synthesized compound of NF-DOX indicated its nanometer dimension. The drug’s cytotoxic effect on MCF-7 cells was significantly greater compared with HFF cells and the control group (P < 0.001). The IC50 values (half-maximal inhibitory concentration) for MCF-7 and HFF cells treated with NF-DOX were 229 and 647 µg/ml, respectively. The relative gene expression levels of P53 in MCF-7 and HFF cell lines compared with the controls were measured as 27.09 ± 0.51 and 0.57 ± 0.07, respectively. The relative gene expression of P53 in MCF-7 and HFF cell lines showed a significant increase (P < 0.0001) and decrease (P < 0.0006) compared with controls, respectively.
Conclusion: Differential and significant changes in P53 gene expression in cell lines indicate that NF‑DOX may play an effective role in inhibition of breast cancer metastasis. The results showed a dose- and time-dependent anticancer effect of NF‑DOX, and it can be considered as a candidate for a new anticancer drug.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Gene Expression, Tumor Protein 53, Cytotoxicity, Breast Cancer, Silk Nanofibroin, Doxorubicin, Cell Cultur

نویسندگان مقاله شقایق وجدانی نژاد یزدی | Shaghayegh Vojdani Nejad Yazdi
Department of Biology, Science and Arts University, Yazd, Iran
دانشگاه علم و هنر

هادی زارع زردینی | Hadi Zare-Zardini
Hematology and Oncology Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
مرکز تحقیقات خون و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

سید محسن میراسماعیلی | Seyed Mohsen Miresmaeili
Department of Biology, Science and Arts University, Yazd, Iran
دانشگاه علم و هنر

فرزانه فصاحت | Farzaneh Fesahat
Reproductive Immunology Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولیدمثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی


نشانی اینترنتی http://ijbd.ir/browse.php?a_code=A-10-955-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیماریهای پستان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات