مجله دیابت و متابولیسم ایران، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۴

عنوان فارسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان پروتئین‌های سالمندی P‌۵۳ و P۱۶ بافت پانکراس موش‌های دیابتی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هایپرگلیسمی مزمن با افزایش آسیب‌های سلولی ناشی از فشار اکسایشی همراه است و موجب افزایش مقاومت انسولینی شده و در سلول‌های بتا p53 و p16 را نیز افزایش می‌دهد که به القای سالمندی در سلول‌های ترشح کننده انسولین بافت پانکراس منجر می‌شود. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان پروتئین‌های سالمندیP53  و P16 بافت پانکراس موش‌های دیابتی بود.
روش‌ها: در این مطالعه، تعداد 15 سر موش NMRI (22/3 ± 26 گرم) به‌صورت تصادفی در سه گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی و تمرینی دیابتی قرار گرفتند. سپس از راه غذای پُرچرب به‌مدت 5 هفته و تزریق درون صفاقی استرپتوزوسین دیابتی شدند. پروتکل تمرین هوازی (Vmax 60-50%)، 5 روز در هفته به‌مدت 8 هفته بود. پس از بی‌هوشی، خون و بافت پانکراس برداشته شد. میزان مقاومت انسولینی، غلظت پروتئین P53 و P16 در سلول‌های بتای پانکراس اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش ANOVA با سطح معنی‌داری 05/0 ارزیابی شدند.
یافته‌ها: برطبق نتایج هشت هفته تمرین هوازی در موش‌های مبتلا به دیابت نوع دو، کاهش معنی‌دار مقاومت انسولینی (005/0=P)، غلظت پروتئین P53 (002/0=P) و P16 (010/0=P) را در بافت پانکراس بهدنبال دارد.
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی احتمالاً با کاهش عوامل مربوط به سالمندی سلولی نظیر P53  و P16 در سلولهای بتا موجب بهتر شدن حساسیت انسولینی و به تأخیر افتادن سالمندی سلولی ناشی از دیابت می‌شود. لذا می‌توان به این نوع فعالیت ورزشی به‌عنوان یک رویکرد درمانی غیرتهاجمی جهت بهبود شرایط این بیماران نگریست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین هوازی، سالمندی سلولی، P53 ، P16

عنوان انگلیسی The Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise on the Expression of Senescence Proteins P53 and P16 in Pancreatic Tissue of Diabetic Mice
چکیده انگلیسی مقاله Background: Chronic hyperglycemia is associated with an increase in cellular damage due to oxidative stress and increases insulin resistance and also increases in p53 and p16 beta cells, leading to the induction of senescence in pancreatic insulin-secreting cells. The aim of this study was the effect of eight weeks of aerobic exercise on the expression of senescence proteins P53 and P16 in the pancreatic tissue of diabetic mice.
Methods: In this study, 15 NMRI mice (26.3 ±3.22 g) were divided into three groups randomly: healthy control, diabetic control and diabetic exercise. They were diabetic by HFD for 5 weeks and intraperitoneal injection of STZ. The aerobic training protocol (50-60% Vmax) was 5 days a week for 8 weeks. After anesthesia, blood and pancreatic tissue were removed. Insulin resistance, P53 and P16 protein concentrations in pancreatic beta cells were measured. Data were analyzed by ANOVA with a significance level of p <0.05.
Results: According to the results of eight weeks of aerobic exercise by mice diabetic type 2, a significant decrease in insulin resistance (p = 0.005), protein concentrations of P53 (p = 0.002) and P16 (p = 0.010) in pancreatic tissue was observed.
Conclusion: Aerobic exercise may improve insulin sensitivity and delay cellular senescence due to diabetes by reducing cell senescence factors such as P53 and P16 in beta cells. Therefore, this type of exercise can be considered as a therapeutic approach to improve the condition of these patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aerobic Exercise, Cellular Senescence, p53 protein, p16 protein

نویسندگان مقاله مریم جان بزرگی | Maryam Janbozorgi
Department of Sport Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

عباسعلی گایینی | Abass ali Gaini
Department of Sport Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیروس چوبینه | Siroos Choobineh
Department of Sport Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدرضا تابنده | Mohamad reza Tabandeh
Department of basic sciences, division of biochemistry and molecular biology, faculty of veterinary medicine, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, Iran
گروه علوم پایه، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1729-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات