مجله دیابت و متابولیسم ایران، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۳۴-۴۴

عنوان فارسی تأثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های آتروژین، ائوتاکسین و IL-۱۰ در زنان چاق
چکیده فارسی مقاله مقدمه: چاقی یکی از 10 مشکل نخست در حوزه‌ی سلامت و بهداشت است. هدف از انجام تحقیق پیش‌رو، تعیین تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های آتروژین، ائوتاکسین و IL-10 در زنان چاق بود.
روش‌ها: تحقیق کاربردی حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود که برای انجام آن از بین زنان چاق 30-45 ساله‌ی دانشگاه آزاد تهران جنوب (1398-1399) 30 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و کنترل تقسیم شدند. 24 ساعت قبل از شروع تمرین‌ها، ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها و متغیرهای تحقیق (آتروژین، ائوتاکسین و IL-10) در بافت خون اندازه‌گیری شد، سپس آزمودنی‌های گروه‌ تجربی برنامه‌ی تمرین خود را به‌مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 45-30 دقیقه زیر نظر محقق انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی وابسته و مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به عدم تفاوت در نمرات پیش آزمون مشخص شد گروه‌ها همسان بودند. همچنین مشخص شد 8 هفته تمرین هوازی بر میزان ائوتاکسین، آتروژین و اینترلوکین-10 در زنان چاق تأثیر معنی‌داری وجود دارد (P=0/001)
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود زنان چاق از تمرینات هوازی جهت کاهش آثار منفی چاقی استفاده کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین هوازی، آتروژین، ائوتاکسین، IL-10، زنان چاق

عنوان انگلیسی The Effect of 8 Week Aerobic Training on Atrogin, Eotaxin and IL-10 Indices in Obese Women
چکیده انگلیسی مقاله
  Background: Obesity has been recognized as one of the top 10 health problems by the World Health Organization. The purpose of the present study was to the effect of aerobic training on atrogin, eotaxin and IL-10 indices in obese women. 
  Method: The present applied research was a quasi-experimental study in which 30 obese women aged 30-45 years were selected by available method from South Tehran Azad University (2016-2017) and randomly divided into two groups of aerobic exercise and control. 24 hours before the start of training, the individual characteristics of the subjects and the research variables (atrogen, eutoxin and IL-10) were measured in blood tissue, then the subjects of the experimental group had their training program for 8 weeks, 3 They performed one session per week and each session lasted 45-60 minutes under the supervision of a researcher. Dependent and independent t-test was used to analyze the data.
  Results: Due to the lack of differences in pre-test scores, it was found that the groups were identical. It was also found that 8 weeks of aerobic exercise had a significant effect on the levels of eutoxin, atrogen and interleukin-10 in obese women (p = 0.001)
  Conclusion: According to the research results, it is recommended that obese women exercise aerobically. Use to reduce the negative effects of obesity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aerobic training, Atherogenic, Eotaxin, IL-10, Obese women

نویسندگان مقاله فهیمه کلهر | Fahimeh Kalhor
Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سجاد ارشدی | Sajad Arshadi
Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اردشیر ظفری | Ardeshir Zafari
Exercise Physiology, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

عبدالعلی بنائی‌فر | Abdolali Banaeifar
Exercise Physiology, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1716-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات