مجله دیابت و متابولیسم ایران، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۲۵-۳۳

عنوان فارسی بررسی تعامل تمرینات مقاومتی و تزریق سلول‌های اجدادی اندوتلیال بر بیان فاکتور آتروفی پروتئین شوک گرمایی ۲۵ در رت‌های نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دیابت می‌تواند منجر به آتروفی عضلانی شود. این پژوهش با هدف بررسی ترکیب تمرینات مقاومتی و تزریق سلول‌های اجدادی اندوتلیال بر بیان فاکتور آتروفی در عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی دیابتی انجام شد.
روش‌ها:30 سر موش صحرایی (با سن 6 هفته با وزن 20±200گرم) به‌صورت تصادفی به پنج گروه سالم پایه، دیابتی کنترل، دیابتی تمرین کرده، دیابتی تمرین نکرده با تزریق سلول‌‌های اجدادی اندوتلیال، دیابتی تمرین کرده با تزریق هم‌زمان سلول‌های اجدادی اندوتلیال تقسیم شدند. برای بررسی تغییرات میزان پروتئین شوک گرمایی ۲۵ به روش وسترن بلات اندازه‌گیری شد. داده‌های به روش آزمون تحلیل واریانس دو عاملی توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 در سطح معناداری α≥%5 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این پژوهش 6 هفته تمرین مقاومتی بر بیان پروتئین شوک گرمایی ۲۵ تأثیر معنی‌داری نداشت. اما تزریق سلول‌های اجدادی اندوتلیال منجر به افزایش معنی‌دار بیان پروتئین شوک گرمایی ۲۵ شد. اثر تعاملی تمرین مقاومتی و تزریق سلول‌های اجدادی بربیان پروتئین شوک گرمایی ۲۵ ‌معنیدار نبود، به‌عبارت دیگر در هم‌زمانی تمرین و تزریق نسبت به تنها تمرین یا تزریق برتری معنی‌دار وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان اظهار داشت تزریق سلول‌های اجدادی اندوتلیال می‌تواند سبب بهبود تحلیل رفتگی عضلانی شود اما تمرین مقاومتی به تنهایی مؤثر نبود. همچنین تعامل این دو راهکار برتری در کاهش عوارض آتروفی در رت‌های دیابتی نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین مقاومتی، سلول اجدادی اندوتلیال، پروتئین شوک گرمایی ۲۵، آتروفی عضلانی، دیابت

عنوان انگلیسی Evaluation of the Combination of Resistance Training and Endothelial Progenitor Cell Injection on the Expression of Heat Shock Protein Atrophy Factor 25 in Streptozotocin-Induced Diabetic Male Rats
چکیده انگلیسی مقاله Background: Diabetic disorders can lead to muscle atrophy. The aim of this study was to investigate the combination of resistance training and endothelial progenitor cell injection on the expression of horseshoe muscle atrophy factor in diabetic rats.
Methods: 30 rats (6 weeks old weighing 200 20 200 g) were randomly divided into five groups: healthy baseline, control diabetic, trained diabetic, non-trained diabetic by endothelial progenitor cell injection, diabetic trained by simultaneous injection Endothelial progenitor cells were divided. Heat 25 was measured by Western blotting to evaluate changes in protein expression. Data were analyzed by two-factor analysis of variance test by SPSS software version 19 at a significance level of α≥ 5%.
Results: In this study, 6 weeks of resistance training had no significant effect on the expression of heat shock protein 25. But injection of endothelial progenitor cells resulted in a significant increase in the expression of heat shock protein 25. The interactive effect of resistance training and progenitor cell injection on heat shock protein 25 was not significant, in other words, there was no significant superiority over training and injection at the same time as training or injection alone.
Conclusion: Based on the findings of this study, it can be stated that injection of endothelial progenitor cells can improve muscle wasting but resistance training alone was not effective. Also, the combination of these two strategies was not superior in reducing the complications of atrophy in diabetic rats.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Resistance Training, Endothelial Progenitor Cells, Heat Shock Protein 25, Muscle Atrophy, Diabetes

نویسندگان مقاله ایرج خالقی | Iraj Khaleghi
Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

عیدی علیجانی | Eidy Alijani
Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

علیرضا رحیمی | Alireza Rahimi
Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

مهسا محسن زاده | Mahsa Mohsenzadh
Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران


نشانی اینترنتی http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1593-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات