مجله دیابت و متابولیسم ایران، جلد ۲۲، شماره ۱، صفحات ۱-۱۳

عنوان فارسی تغییرات آیریزین، اینترلوکین-۱۵ و برخی شاخص‌های متابولیک در مردان سالمند مبتلا به سندرم متابولیک متعاقب تمرینات مقاومتی فزآینده
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فرآیند سالمندی به‌طور معمول با کاهش عملکرد سیستم‌های بدن و ظرفیت‌های فیزیولوژیکی و افزایش استعداد ابتلا به بیماری‌ها به‌ویژه سندرم متابولیک همراه است. این مطالعه به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح آیریزین، اینترلوکین-15، CRP و کلسترول مردان سالمند دارای سندرم متابولیک پرداخته است.
روش‌ها: جامعه‌ی آماری را مردان سالمند شهرستان خرم‌آباد تشکیل دادند، که از بین آنها 18 نفر انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (2/2±2/65، 1/2±4/65) تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرین مقاومتی شامل پرس پا، پرس سینه، حرکت پارویی، خم کردن زانو، سرشانه، پشت بازو، باز کردن زانو و جلوبازو بود. برنامه‌ی فوق با30 درصد یک تکرار بیشینه شروع و به 50 درصد یک تکرار بیشینه در پایان هفته هشتم رسید. نمونه‌های خونی 48 ساعت پیش و پس از جلسات تمرینی گرفته شد. جهت بررسی داده‌های پژوهش از آزمون t همبسته وt  مستقل استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز(05/0P<) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی‌دار آیریزین (01/0P=) و اینترلوکین-15 (007/0P=)، همچنین موجب کاهش معنی‌دار سطوح CRP ( 007/0P=) و کلسترول تام (02/0P=) در مردان سالمند دارای سندرم متابولیک شد.
نتیجه‌گیری: یافتن راهکارهای غیردارویی جهت بهبود شاخص‌های متابولیک از اهمیت زیادی برخوردار است. براساس نتایج این پژوهش، انجام تمرینات مقاومتی به‌عنوان یک راهکار کم هزینه و غیردارویی برای درمان سندرم متابولیک در مردان سالمند توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین مقاومتی، سالمندی، سندرم متابولیک، چاقی

عنوان انگلیسی Changes in Irisin, Interleukin-15 and Some Metabolic Parameters in Elderly Men with Metabolic Syndrome Following Increasingly Resistance Training
چکیده انگلیسی مقاله Background: The aging process is usually accompanied by a decrease in the function of the body's systems and physiological capacity, along with an increase in susceptibility to diseases, especially metabolic syndrome. This study looked at the effect of eight weeks of resistance training on levels of Irisin, IL-15, CRP, and Cholesterol in elderly men with metabolic syndrome.
Methods: The statistical population was elderly men in Khorramabad, of whom 18 were selected and randomly divided into two experimental groups and control (65/2±2/2, 65/4±2/1). The exercise program included leg presses, chest presses, row movements, bending the knees, head, back of the arm, opening of the knees and front of the arm. The above program started with 30% of a maximum repetition and reached 50% of a maximum repetition at the end of the eighth week. Blood samples were taken 48 hours before and after the training sessions. Correlated t-test and independent t-test were used to examine the research data. The level of significance was also considered (P<0.05).
Results: Eight weeks’ resistance exercise significant increase in Irisin (P=0.01) and interleukin-15 (P=0.007), as well as a significantly decreased levels of CRP (P=0.007) and total cholesterol(P=0.02) in elderly men with metabolic syndrome.
Conclusion: Finding non-pharmacological solutions to improve metabolic indicators is very important. Based on the results of research, doing resistance exercises is recommended as a low-cost and non-pharmacological solution for the treatment of metabolic syndrome in elderly men.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Resistance Training, Elderly, Metabolic Syndrome, Obesity

نویسندگان مقاله بهمن حسنوند | Bahman Hasanvand
Department of Physical Education, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
گروه تربیت بدنی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

احمد محمدی مقدم | Ahmad Mohammadi Moghaddam
Department of Physical Education, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
گروه تربیت بدنی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

روح اله گراوند | Rohollah Geravand
Department of Physical Education, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
گروه تربیت بدنی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران


نشانی اینترنتی http://ijdld.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1697-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات