پژوهشنامه ادب غنایی، جلد ۲۰، شماره ۳۸، صفحات ۲۵۳-۲۷۴

عنوان فارسی فرآیندهای اندیشگانی در داستان «پادشاه و کنیزک» سروده مولوی ) بر مبنای دستور نقش‌گرای هالیدی(
چکیده فارسی مقاله نظریه نقش­گرایی رویکردی شناختی است که تجربه­های انسان را از طریق نظام گذرایی زبان بیان می­کند. در واقع مقدار زیادی از تجربه روزانه ما به وسیله اعمال، رویدادها، تفکرات و تصورات ما شکل می­گیرند و تعریف می‌شوند و نظام زبان این نقش مهم را بر عهده دارد که اعمال و اقدامات گوناگون جهان را منعکس کند. در دستور نقش‌گرای نظام­مند هالیدی فرانقش اندیشگانی از اهمیت خاصی در انتقال تجربیات برخوردار است. کاربرد فرآیندهای نقش اندیشگانی: مادی، ذهنی، رابطه‌ای، رفتاری، وجودی و بیانی از طریق فعل نمود می­یابند و هدف این پژوهش نیز بررسی داستان پادشاه و کنیزک با استفاده از متغیرهای نقش اندیشگانی است که با تحقیق در فعل‌شناسی این داستان در مثنوی مولانا و تشخیص و تعیین انواع فرآیندها بر اساس نقش و معنی امکان­پذیر شده است. نتایج پژوهش نیز نشان می­دهد که فرایندهای مادی، کلامی و رابطه‌ای دارای بسامد بیشتری هستند و بر این اساس شخصیت­ها اغلب نقش گوینده، مخاطب، حامل و شناخته را دارند. بنابراین تعیین بسامد انواع فرآیندهای فعلی و چگونگی کاربرد آن در این داستان می‌تواند به عنوان شاخصی سبک­شناسی به حساب آید. از این­رو پژوهشگران در این پژوهش کوشیده­اند با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می­توان با سبک­ شناسی فعل به طرز فکر شاعر و تحلیل متن دست یافت؟
کلیدواژه‌های فارسی مقاله &،quot،زبان‌شناسی نقش‌گرا&،quot،، &،quot،پادشاه و کنیزک&،quot،، &،quot،مثنوی&،quot،،

عنوان انگلیسی Ideational process in the story of "King and Slave girl" composed by Molavi on the basis of the Halliday role-playing grammer
چکیده انگلیسی مقاله Systemic functional theory is a cognitive approach that expresses human experiences through the transient system of language. In fact, much of our daily experience is shaped and defined by our actions, events, thoughts, and perceptions, and the language system plays an important role in reflecting the various actions and actions of the world. In Halliday systematic functional grammar, the ideational metafunction processes is of particular importance in the transmission of experiences. Application of ideational metafunction processes: material, mental, relational, behavioral, existential and expressive are manifested through verbs. The purpose of this study is to investigate the story of the king and the maid using ideational function variables which has been made possible by researching the physiology of this story in Molavi's Masnavi and identifying and determining the types of processes based on the role and mean. The research results also show that material, verbal and relational processes have more frequency and according to this, characters often have the role of speaker, audience, carrier and knower. Therefore, determining the frequency of current processes and how they are used in this story can be considered as a stylistic indicator. Therefore, researchers in this study have tried to answer the question using descriptive-analytical method, how can the poet's way of thinking and text analysis be achieved with the stylistics of the verb?Keywords: Systematic function linguistics. Halliday. King and Slave girl. Masnavi. Molavi. 

Introduction

    Molavi is one of the firm foundations of Persian literature which is very famous in the world. This fame and prestige is due to his valuable works, including Masnavi, which contains stories. The story of "King and Slave girl" is the first story to come after the "neyname". " neynameh   parable and Masnavi is like a seed and a plant arising from it, and the story of "King and Slave girl" is an allegorical description and a symbolic example for the purposes of the neynameh. In general, in Masnavi, every story has a mystery that is "the lip of its meaning and its inner secret, and without meditating on these mystery, everything that is in these stories cannot be found." In this research, we try to study the systematic language and structure of the verses of the story of "King and Slave girl" based on Halliday's systematic functional theory. Systemic functional theory is a cognitive approach that expresses human experiences through the transient system of language. In fact, much of our daily experience is shaped and defined by our actions, events, thoughts, and perceptions, and the language system plays an important role in reflecting the various actions and actions of the world. In Halliday systematic functional grammar, the ideational metafunction processes is of particular importance in the transmission of experiences. Application of ideational metafunction processes: material, mental, relational, behavioral, existential and expressive are manifested through verbs. The purpose of this study is to investigate the story of the king and the maid using ideational function variables which has been made possible by researching the physiology of this story in Molavi's Masnavi and identifying and determining the types of processes based on the role and meaning. The research results also show that material, verbal and relational processes have more frequency and according to this, characters often have the role of speaker, audience, carrier and knower. Therefore, determining the frequency of current processes and how they are used in this story can be considered as a stylistic indicator. Therefore, researchers in this study have tried to answer the question using descriptive-analytical method, how can the poet's way of thinking and text analysis be achieved with the stylistics of the verb?         

Research methodology

    The research method is descriptive-analytical; In this way, first the verses related to the story of the "King and Slave girl" will be studied from Masnavi and then by researching the texts and reading the books and articles of the process based on the Halliday role-playing grammer, the samples will be extracted and the contents will be analyzed and explained. And at the end, the results will be explained by classifying the receipts and the recorded information. 

Discussion

    In the twentieth century, linguistics received a great deal of attention because of its approach to systematic and methodical studies. Among the theorists in this field, the views of people such as Sosor, yakobsen, Chomsky, and Halliday are very important. Holliday's grammer has a systematic model according to which the experimental world and the world of human life can be achieved by using of ideational function variables that are expressed in the form of action. The ideational function represents a person's experience of the universe and the empirical order of a work. ideational function processes in Halliday's role-playing grammer are divided into six categories: Material, relational, behavioral, existential, verbal process.    The material process in the story of "King and Slave girl" has a high frequency. Since this story is about a mysterious story and a foggy and symbolic world, the extensive use of the material process has made the story understandable to the audience. Therefore, by presenting images of the world, Molana has tried to make the phenomena objective and tangible by bringing allegories to express his mental concepts. The application of the mental process belongs to the world of consciousness and shows that Molavi, because he was close to this world of consciousness; But he has tried to make this world objective and tangible for the reader by using the material process extensively in better inducing meaning in the mind. Therefore, in this poem, Molana has described these lovers and their characteristics, rather than directly expressing the king's love and affection for the Slave girl. In other words, the immateriality of the phenomena in this story was not in the center of Molana's attention; Rather, his goal in this story is to make the phenomena tangible and objective in order to pave the way for the reader to understand the subject. 11.04% of the processes of the story of the "King and Slave girl" are of this type, which is expressed by the verbs of seeing, understanding, doing, knowing, hearing and finding.    12.06% of the processes of the story of   "King and Slave girl" are of the verbal process. Molavi also used this process to express his intention. With the verbs: to say, to open the tongue, to ask questions, to read and to tell stories, he shows that in most cases, the narrator is not Molavi himself, but it is the king, the doctors, God, etc. who speak and Molavi. It is silent.    Behavioral process constitutes 9.8% of the processes which shows that Molavi in the story of "King and Slave girl" does not pay much attention to the apparent appearance of behavior and actions and is so overwhelmed that he is inattentive to human behavior and actions, from on the other hand, the behavioral processes used in the story of "King and Slave girl" emphasize passive performance rather than active behavior.    26.3% of the processes of the story of "King and Slave girl" are of the relational type that the high frequency of this process indicates Molavi's special attention to explaining and describing the story through this process.    The existential process has the least use in the poetry of "King and Slave girl" and constitutes 6.5% of the total processes. The very low frequency of this process in this poem indicates that Molavi's purpose in telling this story was not to prove phenomena.
 

Conclusion

    Using the ideational function variables based on Halliday systematic functional grammar, which are expressed in the form of verbs, we can achieve the empirical world and the world of the poet in the story of "King and Slave girl", We have also achieved such a category by presenting the statistics of the six processes of material, mental, relational, existential, behavioral, and verbal. The frequency of these processes in "King and Slave girl" and the maidservant shows that Molavi, with a tendency towards material and relational processes, insists on describing events and making them tangible. With this work, he tries to describe and identify the subject of human misery and separation and that only love is the interpreter of divine secrets. Contrary to appearances, it is thought that Molavi should pay more attention to mental and behavioral processes in these verses. He has used these processes less than material processes and relationships. And the reason is that the ruling atmosphere of the verses is not limited to Molavi's introversion and the description of his spiritual and esoteric experience, that is why he has not expressed her personal and individual intentions in these verses and interest in mental and behavioral processes is less frequent and less than the material process and relationship. On the other hand, the astonishment and doubt in the space of verses has prevented Molavi from paying attention to mental and behavioral processes. Molavi does not speak here anymore, but Another person, including a king and a skilled physician, advance the word and the subject, and the poet's personal senses and actions have little place here. On the other hand, with the necessity of the subject and the spiritual atmosphere of the story of "King and Slave girl", the verbal process is considered by Molavi because there is an opportunity for speech and verbal communication in advancing the concepts intended by the poet. And her addressee is the whole human being, not a specific individual. 5- References
1- Aghagolzadeh, Ferdows, Application of the teachings of role-oriented linguistics in the analysis of literary texts Journal of Mashhad Faculty of Literature and Humanities,  pp 1-21, 2005
2- Akbarabadi, Valimohammad, Sharhe Masnavi, By the effort of Maile Heravi,Tehran:Ghatre, 2004
3-Barani, Mohammad, Mahmoudi, Fatemeh, Comparison of the construction of two allegorical anecdotes from molavi's Masnavi and Attar's mosibatnameh, Journal of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, Fifth year, pp 26-5, 2007
4- Faller, Roger; Yacobsen, Roman; Lich, David; Beri ; Piter, Zabanshenasi va naghde adabi, translated by Maryam Khozan and Hossein Payendeh, Tehran: Ney, 20185- Forouzanfar, Badiozaman, Sharhe Masnavi Sharif, Volume 1, Second Edition, Tehran: Zavvar, 1988
6- Haghshenas, Ali Mohammad; Attari, Latif, Poetry Semiotics, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, pp. 19-1945, 2007
7- Halliday, Maykel; Hassan, Roghayeh, Zaban, baft va matn (Aspects of Language in Social-Semiotic Perspective, translated by Manshizadeh and Ishani, Tehran: Elmi, 20148- Leech, Gefri en. Short, mark Style in Fiction, London: Longman. 19819- Mashhoor, Parvin Dokht; Faghiri, Mohammad, A Study of Different Processes of Role of Thought in Saadi Ghazals with a Cognitive Approach, Journal of Lyrical Literature, Sistan and Baluchestan University, Year 13, Number 25, Fall and Winter, pp. 168-153, 201510- Molavi, Masnavi Manavi, sharhe jame Karim Zamani, Tehran: ettelaat, 38th Edition, 201211- Mohajer, Mehran; Nabavi, Mohammad, Be soye zabanshenasiye sheir: rahyafti naghshgera, Tehran: Markaz, 199712- Nikolson, Rinold, Sharhe Masnavi, Translated by Hassan Lahouti, Tehran: elmi va farhangi, 1995
13- Ranjbar, Ebrahim, Analysis of the story of the king and the maid in Molavi Masnavi, Journal of Research in Mystical Literature (Gohar Goya), No. 3, pp. 166-143, Fall, 2007
14-Safavi, Koorosh, The function of sign language in the creation of literary text, Persian Language and Literature Quarterly, No. 41, pp. 21-9, Fall, 2009
15- Simpson, Powell, Sabkshenasi: A resource book for students. London, Routledge, 2004
16-Tadayyon, Mehdi, Interpretation of the first story of Masnavi, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of esfahan, Volume 2, Number 41-123, pp. 43-1, Summer, 2005
17- Tolan, Maykel, Ravayatshenasi: An Introduction to Linguistics-Criticism, translated by Fatemeh Alavi and Fatemeh Nemati, third edition, Tehran: Samt, 2019
18- Zarrinkoob, Abdolhossein, Bahr dar kooze, Tehran: Elmi, Ninth Edition, 1380
19- -----------------------------------, Na sharghi, na qarbi, ensani, Fifth Edition, Tehran: Amirkabir, 2005
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله &,quot,زبان‌شناسی نقش‌گرا&,quot,, &,quot,پادشاه و کنیزک&,quot,, &,quot,مثنوی&,quot

نویسندگان مقاله پروین گلی زاده |
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)

فاطمه حیات داودی |
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز.


نشانی اینترنتی https://jllr.usb.ac.ir/article_6200_7e5399458f57f8d3c632fb776320068f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات