مطالعات تطبیقی هنر، جلد ۱۱، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی روایت تصویری و تطبیق نگاره های بشارت تولد حضرت عیسی(ع) در اسلام و مسیحیت
چکیده فارسی مقاله
هنر ادیان اسلام و مسیحیت، در خدمت اعتقادات و روایات دینی کتب قرآن کریم و انجیل قرار داشته و هنرمندان ادیان مذکور با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی، دست به خلق آثاری با مضامین دینی زده ­اند. بشارت تولد عیسی (ع) نیز از جمله موضوعات دینی مشترک میان دو دین اسلام و مسیحیت است که مورد توجه هنرمندان در ادوار مختلف قرار گرفته است. اغلب نگاره ­های بشارت تولد عیسی (ع)، در هنر مسیحیت با اهداف دینی ترسیم می­شدند. در واقع، این کار به منظور درک بهتر آموزه ­های انجیل برای مردم انجام می­ گرفت. مقاله حاضر، به بررسی ارتباط دین و هنر می ­پردازد و قصد دارد با مطالعه تطبیقی و محتوایی تصاویر معجزه بشارت تولد حضرت عیسی (ع) در ادیان اسلام و مسیحیت مشخص شود روایت بصری کدام تصویر انطباق بیشتری با دینی که در آن به تصویر درآمده دارد؟ و تأثیر دین در کدام عنصر یا عناصر تصویری نمود یافته است؟ همچنین، چه تفاوت­ ها و شباهت­ های بصری در تصاویر معجزه بشارت در میان ادیان اسلام و مسیحیت وجود دارند؟ این تحقیق، به روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی و با هدف بررسی میزان تطبیق تصاویر معجزه بشارت تولد حضرت عیسی (ع) در دو دین مذکور صورت گرفته است. اطلاعات و نمونه ­های مطالعاتی این پژوهش، به شیوه کتابخانه ­ای و اینترنتی گردآوری شده‌اند. یافته ­های این تحقیق نشان می ­دهند با توجه به مفاهیم و اعتقادات تقریباً مشابه در دو دین اسلام و مسیحیت که در مورد معجزه بشارت تولد حضرت عیسی (ع) وجود دارند، نگارگران مسلمان در به تصویر کشیدن برخی عناصر تصویری این موضوع، گاه متأثر از هنرمندان مسیحی بوده و گاه به آیات قرآن و متون تفسیری وفادار مانده ­اند. هنرمندان مسیحی نیز در بازنمایی این موضوع، بسیار نزدیک به تفاسیر انجیل عمل کرده و در این راه از نماد نیز استفاده نموده ­اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسلام، مسیحیت، نگاره های بشارت تولد عیسی(ع)

عنوان انگلیسی A visual narration and a comparison of the pictures of the enunciation of the birth of Jesus in Islam and Christianity
چکیده انگلیسی مقاله
The art of the religions of Islam and Christianity has been at the service of the religious beliefs and narrations of the books of the Holy Quran and the Bible, and the artists of the aforementioned religions have created works with religious themes according to the historical and social conditions. The enunciation of the birth of Jesus is also one of the common religious themes between Islam and Christianity, which has been considered by artists in different eras. Most of the pictures of the enunciation of the birth of Jesus were painted in Christian art for religious purposes. In fact, this was done in order to better understand the teachings of the Bible to the people. The present article examines the relationship between religion and art and intends to determine by comparative analysis and content study of the images of the miracle of the enunciation of the birth of Jesus in Islam and Christianity which visual narrative is more in line with the religion it has been depicted by? In which element or visual elements is the influence of religion reflected? And what are the visual differences and similarities in the images of the miracle of enunciation between the religions of Islam and Christianity? This research has been conducted by adopting descriptive, comparative, and analytical methods with the aim of examining the extent to which the images of the miraculous images of the enunciation of the birth of Jesus in the two religions are compared. Information and study samples of this research have been collected through library research and the internet. The findings of this study indicate that since there almost exists similar concepts and beliefs among the two religions of Islam and Christianity regarding the miracle of the enunciation of the birth of Jesus, Muslim painters are sometimes influenced by Christian artists in depicting some pictorial elements of this subject and sometimes, they remained faithful to the verses of the Qur'an and interpretive texts. Christian artists have also acted very closely to biblical interpretations in their representation of this religious theme, using symbols in this way.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Islam, Christianity, Painting of the enunciation of the birth of Jesus

نویسندگان مقاله سمیه زادامیری | Somayeh zadamiri
Master of Islamic Arts, Tabriz Islamic Art University, Iran.
کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

مهدی محمدزاده | Mahdi Mohammad zadeh
Professor, Faculty of Art, Tabriz Islamic Art University, Corresponding Author, Iran.
استاد، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

رحیم چرخی | Rahim charkhi
Associate Professor, Faculty of Art, Tabriz Islamic Art University, Iran.
استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.


نشانی اینترنتی http://mth.aui.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2188-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هنرهای تجسمی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات