تنش‌های محیطی در علوم زراعی، جلد ۱۳، شماره ۴، صفحات ۱۲۵۹-۱۲۷۰

عنوان فارسی تجزیه‌وتحلیل بیان برخی از ژن‌های درگیر در شبکه های پیام رسانی در گیاه آلوروپوس ‌لیتورالیس (. <i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl) تحت تنش شوری
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه، فعالیت آنتی­اکسیدانی و تغییرات بیان ژن­های مرتبط با شبکه پیام­رسان و تنظیمی پاسخ‌دهنده به تنش شوری شامل G-types-LecRLK، CIPK20، HSFA1a و C3H-ZF در برگ­های گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis تحت تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. قلمه­ های گیاهی در شرایط هیدروپونیک کشت و پس از یک ماه تحت تیمارهای کنترل (محلول هوگلند بدون افزودن کلریدسدیم)، 200 و 400 میلی­ مولار نمک کلریدسدیم قرار گرفتند. پس از 72 ساعت تیمار، نمونه­ های برگی از گلدان­ ها جمع­ آوری شد و محتوای پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم آسکوربات­ پراکسیداز اندازه­ گیری و تغییرات بیان ژن­ های ذکرشده با استفاده از روش qRT-PCR ارزیابی شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم آسکوربات­ پراکسیداز در هر دو غلظت 200 و 400 میلی ­مولار به‌طور معنی­ داری افزایش یافت (0.05>P). بیان ژن LecRLK تغییر چندانی را نسبت به شاهد نشان نداد و بیان ژن CIPK20 به ترتیب 7 و 16 برابر نسبت به شاهد در هر دو تیمار 200 و 400 میلی ­مولار کلریدسدیم کاهش یافت. بیان ژن HSFA1a با مقدار نمک رابطه مثبت داشت (0.05>P)  و با افزایش غلظت نمک افزایش چشمگیری نشان داد. بیان ژن C3H-ZF به‌طور معنی­ داری در هر دو تیمار 200 و 400 میلی­ مولار نسبت به شاهد کاهش یافت (0.05>P). نتایج نشان داد که الگوی بیان ژن­های موردمطالعه تحت شرایط تنش شوری می­تواند به نقش هر ژن، غلظت نمک و مدت‌زمان تنش مربوط باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آلوروپوس‌لیتورالیس، تنش‌های غیرزیستی، بیان ژن، هالوفیت، تحمل شوری،

عنوان انگلیسی Expression analysis of some genes involved in signaling networks of <i>Aeluropus littoralis</i> (Gouan) Parl. under salinity stress
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Salt stress is one of the most important environmental stresses which severely affect agricultural economy in the world. Improving the salt-tolerance ability of crops and comprehending the complex mechanisms behind the salinity tolerance are two main fields of study in agricultural sciences.  Plants respond to the destructive effects of salinity through changes in physiological and molecular processes.
Materials and methods
In the present study the activity of SOD and APX antioxidant enzymes were measured. In addition to, changes in the expression of G-types-LecRLK, CIPK20, HSFA1a and C3H-ZF genes, involved in signaling and regulatory networks of Aeluropus littoralis, under salt stress has been investigated. The plant cuttings were cultured hydroponically under controlled conditions. The experimental design was consisted of a control (Hoagland’s solution with no NaCl added) and two treatments (200 and 400 mM NaCl). After 72 h of salt treatment, leaf samples were harvested and H2O2 content, SOD and APX enzymes activity were investigated. Then, total RNA was extracted using RNeasy Plant Mini Kit from leaf samples of control and treated plants. The integrity and quantity of RNA was determined by agarose gel electrophoresis and spectrophotometry, respectively. RNA was treated with RNase free DNase I and1 µg of total RNA used as template for first strand cDNA synthesis by Revert Aid Reverse Transcriptase kit according to manufacturer’s protocol. Three individual plants were taken for each treatment under each biological replicate and the final results represents the data obtained from three biological replicates. Data were statistically analyzed for the ANOVA and the significance of the differences between mean values of control and salinity-treated plants was determined using Tukey test.  For qRT-PCR analysis, three independent RNA samples were used for each sample, and each reaction was run in triplicate for both control and salt-treated samples.
Results and discussion
The results showed that the activity of antioxidant enzymes in both concentration 200 and 400 mM was significantly increased (p < 0.05). The lecRLK gene expression was not significantly changed among different treatments. The expression of CIPK20 gene were decreased 7 and 16 folds lower than control at 200 and 400 Mm of NaCl treatments, respectively. The obtained results revealed that expression of HSFA1a gene was positively associated with salt concentration (p < 0.05). So that, 11 and 13 fold HSFA1a gene expression more than control was observed. The expression of ZF30 gene was decreased significantly in both 200 and 400 mM NaCl treatments (p < 0.05). The results showed that the expression pattern of studied genes is different under salt stress conditions that can be related to the role of each gene, salt concentration and duration of stress.
Conclusion
Generally, a large number of genes in plants are induced after exposure to various abiotic stresses and function in different ways to confer stress tolerance to plants. Expression of genes involved in the transduction of salt stress signals is induced during early phases of stress response. Our study revealed not only the similar data to other published studies, but also some new information, such as the role of salt stress intensity and exposure time on signaling and regulatory mechanisms of response to salt stress. These results will benefit our understanding of the molecular mechanisms underlying resistance to salinity in A. littoralis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آلوروپوس‌لیتورالیس, تنش‌های غیرزیستی, بیان ژن, هالوفیت, تحمل شوری

نویسندگان مقاله الهام یونسی ملردی |
دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قربانعلی نعمت زاده |
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دکترای ژنتیک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

علی پاکدین پاریزی |
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دکترای بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


نشانی اینترنتی https://escs.birjand.ac.ir/article_1520_df64ebfeeebcbd111fc44af212326461.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات