تنش‌های محیطی در علوم زراعی، جلد ۱۴، شماره ۳، صفحات ۸۳۷-۸۴۷

عنوان فارسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص‌های جوانه ‌زنی ۲۰ ژنوتیپ جدید کینوا
چکیده فارسی مقاله به‌منظور دستیابی به ارقام متحمل کینوا به شوری برای شرایط آزمایش‌های زراعی، و نیز بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر کینوا، آزمایشی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با چهار تکرار در سال 1396 و در آزمایشگاه تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طراحی و اجرا گردید. تیمارها شامل ترکیبی از چهار سطح شوری صفر، کم، متوسط و زیاد (به ترتیب به میزان 0، 100، 200 و 300 میلی‌مولار کلرید سدیم) و 20 رقم کینوا بودند. نتایج نشان ‌داد مقادیر مختلف شوری بر درصد جوانه‌زنی، شاخص‌ سرعت جوانه‌‌زنی، ضریب سرعت جوانه‌‌زنی، متوسط زمان‌ جوانه ‌زنی و شاخص قدرت گیاهچه ارقام مختلف تاثیر بسیار معنی‌دار داشت (p < 0.001). بنحوی که در سطح بدون شوری: ارقام Santamaria، Titicaca، Red carina، Q12، Q22، Q31، Q102 و 882051، در سطح شوری کم و متوسط: ارقام Santamaria، Titicaca، Red carina، Q12، Q22، Q31، Q101، Q102 و 882051، و در سطح زیاد: ارقام Santamaria، Titicaca، Q102، Q12 و 882051، در تمامی شاخص‌های جوانه ‌زنی برتری نشان دادند. به طور کلی، ارقام Santamaria، Titicaca، Q102، Q12، Q31 و 882051 در سطوح مختلف شوری در گروه متوسط تا قوی قرار گرفتند. این امر حاکی از پایداری مولفه‌ های جوانه‌‌زنی این ارقام در شرایط متفاوت محیطی است. بنابراین می‌توان این گروه از ارقام را بعنوان ارقام امیدبخش جهت آزمایش‌های مقدماتی مزرعه‌ای معرفی نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله درصد جوانه‌ زنی، شاخص‌ سرعت جوانه‌‌زنی، شاخص قدرت گیاهچه، ضریب سرعت جوانه‌‌زنی، متوسط زمان‌ جوانه ‌زنی،

عنوان انگلیسی Effect of different salinity levels on germination indices of 20 new quinoa genotypes
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Iran's climate change to hot and dry, and the gradual salinization of arable soils on the one hand, and the good tolerance of the quinoa to drought, salinity and frost on the other hand, makes the use of quinoa as a suitable plant reasonable. This study was carried out with the aim of investigating 20 new cultivars of quinoa in vitro and also evaluating salinity tolerant cultivars for introduction and development in field preliminary experiments.
 
Materials and methods
In order to obtain tolerant cultivars of quinoa to salinity for field experiment conditions, as well as to study the effect of different salinity levels on seed germination indices of quinoa, a factorial experiment with four replications in a randomized complete block design with four replications in 2017 The Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center was designed and implemented. Treatments included a combination of four salinity levels of zero, low, medium and high (0, 100, 200 and 300 mM NaCl, respectively) and 20 quinoa cultivars.
 
Results
Results showed that different salinity values had a significant effect on germination percentage, germination rate index, germination rate coefficient, mean germination time and seedling vigor index of different cultivars (P <0.001). At zero salinity levels: Santamaria, Titicaca, Red carina, Q12, Q22, Q31, Q102 and 882051, at low and medium salinity levels: Santamaria, Titicaca, Red carina, Q12, Q22, Q31, Q101, Q102 and 882051, and at high levels: Santamaria, Titicaca, Q102, Q12 and 882051 showed superiority in all germination indices. In general, Santamaria, Titicaca, Q102, Q12, Q31, and 882051 cultivars were in the medium to strong group at different salinity levels. This indicates the stability of germination components of these cultivars under different environmental conditions. Therefore, this group of cultivars can be considered as promising cultivars for field experiments.
 
 
Conclusions
The results showed that the salinity stress affected the measured indices in this experiment and reduced these indices. Also, among the cultivars studied, Santamaria, Titicaca, Q102, Q12, Q31 and 882051 showed a good response among all the traits tested. And in response to salinity stress, they showed the lowest decrease among most of the traits, indicating the ability of these cultivars to withstand adverse salinity conditions and the ability to be introduced in early field trials.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله درصد جوانه‏ زنی, شاخص‏ سرعت جوانه‏‌زنی, شاخص قدرت گیاهچه, ضریب سرعت جوانه‌‏زنی, متوسط زمان‏ جوانه ‏زنی

نویسندگان مقاله مهرزاد طاووسی |
محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز

زینب عنافجه |
محقق بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز

جواد مهدوی مجد |
کارشناس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران


نشانی اینترنتی https://escs.birjand.ac.ir/article_1704_525ee91cbe0e6c64dab5544cc4d2c09e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات