تنش‌های محیطی در علوم زراعی، جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۱۷۳-۱۸۴

عنوان فارسی بررسی مقاومت به خشکی گیاه ترخون (.<i>Artemisia dracunculus</i> L) تحت تأثیر نانو ذرات تیتانیوم
چکیده فارسی مقاله کمبود آب یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که بر عملکرد گیاهان باغی اثر نامطلوب دارد. این در حالی است که استفاده از تکنولوژی های نوین مثل نانو ذرات می‌تواند بر بهبود عملکرد گیاهان موثر باشد. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار روی گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) در دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش خشکی (90، 70 و 50% ظرفیت زراعی) و سه سطح نانو دی‌اکسید‌تیتانیوم (0، 10 و 20 پی پی ام) بود. طبق نتایج بیشترین وزن خشک بخش هوایی و ریشه ترخون در تیمار 90% ظرفیت زراعی آبیاری و محلول پاشی با 10 و 20 پی پی ام نانو دی‌اکسید‌تیتانیوم و کمترین درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانتی (49%) و درصد کربوهیدارت کل محلول (14%) در در تیمار 90% ظرفیت زراعی و در شرایط عدم محلول پاشی با نانو دی‌اکسید‌تیتانیوم برگ بود. همچنین با افزایش غلظت دی‌اکسید‌تیتانیوم از 0 به 10 پی پی ام قطر ریشه، ارتفاع و قطر ساقه در 90% ظرفیت زراعی به ترتیب 41.8، 39.5، و 42.2% افزایش و در 50% ظرفیت زراعی 16.4، 8.8 و 16.5 % افزایش داشت. به طور کلی اگرچه اعمال تنش خشکی منجر به کاهش صفات مورفولوژیک و رنگدانه‌های فتوسنتزی در ترخون شد محلول پاشی با نانو دی‌اکسید‌تیتانیوم در دو غلظت 10 و 20 پی پی ام در بهبود این صفات موثر بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رنگ‌دانه فتوسنتزی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، محتوای نسبی رطوبت، وزن خشک،

عنوان انگلیسی Investigation of drought resistance of tarragon (<i>Artemisia dracunculus</i> L.) under different levels of titanium nanoparticles
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Iran is one of the arid and semi-arid regions of the world with an average rainfall of 240 mm per year. Water scarcity is one of the most important abiotic stresses that adversely affects the yield of garden plants. However, the use of new technologies such as nanoparticles can be effective in improving plant performance. Metal nanoparticles such as nano-titanium, zinc, iron, aluminum and silver can be effective in increasing the supply of elements in the roots and shoots of plants. Recently, the use of titanium nanoparticles has been highly regarded by plant physiologists due to its outstanding properties.
 
Materials and methods
For this purpose, a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications on tarragon (Artemisia dracunculus) was designed and conducted at Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments included three levels of drought stress (90, 70 and 50% of field capacity) and three levels of nano titanium dioxide (0, 10 and 20 ppm). The method of applying titanium dioxide nano treatments was foliar spraying. In this way, the above treatments were sprayed on tarragon leaves in four stages every seven days (two stages before stress and two stages after drought stress). At the end of the experiment, the following traits were measured. Plant height, number of lateral stems and number of leaves per plant were recorded. Dry weight of shoot, root and total dry weight after drying in an oven at 70 ° C for 48 hours were measured with a digital scale with an accuracy of 0.001. Stem diameter, root length and root diameter were calculated with a digital caliper and leaf area with a leaf area meter. Relative water content, electrolyte leakage, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids, total carbohydrates and percentage of antioxidant activity were measured
 
Results and discussion
According to the results, the highest shoot and root dry weight of tarragon were in 90% of irrigation and foliar application with 10 and 20 ppm titanium dioxide and also the lowest percentage of antioxidant activity (49%) and the percentage of total carbohydrate solution (14%) was seen in 90% FC and in the absence of foliar application with nano titanium dioxide. Root diameter, height and stem diameter increased by 41.8%, 39.5%, and 42.2% in 90% FC and 10 ppm nano titanium dioxide compare to 0 ppm nano titanium dioxide at the same drought levels (90% FC). By increasing the concentration of nanoparticles from 0 to 20 ppm these traits increased by 16.4, 8.8 and 16.5% respectively, at 50% FC. As the results show, the dry weight of the plant decreased under drought stress. In fact, plant dry weight is affected by plant growth and photosynthesis process and decreases with decreasing photosynthesis under stress conditions. On the other hand, the condition of plants in drought stress conditions is improved by the use of nano titanium and the dry weight of the shoot is increased. Studies have also shown that drought stress significantly reduces the content of chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids. On the other hand, an increase in chlorophyll content under stress conditions has been reported due to the use of nano-titanium
 
Conclusions
In general, although drought stress reduced morphological traits and photosynthetic pigments in tarragon, foliar application of titanium dioxide at concentrations of 10 and 20 ppm was effective in improving these traits. It has been reported that titanium nanoparticles may increase photosynthesis and efficiency by increasing light reception and increase the plant's carbohydrate production potential. Studies by Soltani et al. Have shown that titanium nano dioxide has an effect on the activity of antioxidant enzymes such as catalase, peroxidase and ascorbic peroxidase.
 
Acknowledgements
The special unit of horticultural services and green space engineering of Ferdowsi University of Mashhad is appreciated to cover the costs of this research.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رنگ‌دانه فتوسنتزی, فعالیت آنتی‌اکسیدانی, محتوای نسبی رطوبت, وزن خشک

نویسندگان مقاله یحیی سلاح ورزی |
استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

مریم کمالی |
دانش آموخته دکتری، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی اینترنتی https://escs.birjand.ac.ir/article_1892_b25e0d6ba8d8d954fbc2d562f374de17.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات