مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۴۵-۱۶۰

عنوان فارسی ارزیابی رفتار خستگی آلیاژ ریختگی و فرآوری شده فوق ریزدانه آلیاژ Al-۷۰۷۵ با استفاده از فناوری اصطکاکی اغتشاشی
چکیده فارسی مقاله این مقاله نتایج تجربی ارزیابی­های ساختاری و خواص مکانیکی بویژه خستگی ساختار فوق ریزدانه آلیاژ ریختگی Al-7075 که از طریق فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP) اصلاح شده است را ارائه می­نماید. ارزیابی ساختار به انضمام اندازه دانه آلیاژ ریختگی و مناطق مختلف فرآوری شده به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM) والگوی پراش اشعه ایکس (XRD) صورت گرفت. آزمایشات کشش تک محوره و خستگی خمشی بر روی هر دو شرایط ریختگی و پس از عملیات فرآوری در دمای محیط انجام گردید. خواص خستگی با دستگاه آزمایش کاملاً معکوس خمشی مورد ارزیابی قرار گرفت. خواص مکانیکی به واسطه حذف حفرات و توزیع یکنواخت ساختار فوق ریزدانه­ در سراسر زمینه بطور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. سطح شکست به­منظور درک تغییر رفتار شکست از شبه شکست ورقه­ورقه­شدگی به شکست تورفتگی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. ساختار فوق ریزدانه منتج شده از عملیات فرآوری اصکاکی اغتشاشی به دلیل حذف عیوب ریختگی موجب افزایش قابل ملاحظه خواص کششی و خستگی شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله Al-7075 ریختگی، فرآوری اصطکاکی اغتشاشی، تبلور مجدد سریع، ساختار فوق ریزدانه، سطوح شکست.

عنوان انگلیسی Evaluation of fatigue behavior of cast and ultra-fine processed Al-7075 by using friction stir technique
چکیده انگلیسی مقاله  This paper presents experimental results on the fatigue properties of the modified microstructure of cost Al-alloy 7075 via friction stir processing (FSP). The microstructural behavior was investigated by using optical microscope (OM). The grain size of cast FSP-ed at different locations was investigated via XRD. Uniaxial tensile and bending fatigue tests were carried out at room temperature on both cast and after FSP conditions. Fatigue properties were investigated using a fully reversible bending testing machine. Significance enhancement of mechanical properties was attributes to the elimination of porosities as well as uniform distribution of ultra-fine grains throughout the matrix. A fractographic study was done to understand the fracture behavior being changed from quasi-cleavage fracture to dimple fracture. The resultant ultra-fine grain structure causes significant increasing in tensile and fatigue properties.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عبدالرسول سلطانی‌پور | A.R. Soltanipour
Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran
دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی مواد

عبدالرضا سلطانی‌پور | A.R. Soltanipour
Faculity of Mechanics, Malek Ashtar University of Technology, Iran
دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی مکانیک

خسرو فرمنش | K. Farmanesh
Faculty of Naval Aviation, Malek Ashtar Univesrsity of Technology, Iran
دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی هوا دریا


نشانی اینترنتی http://jwsti.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-353-14&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات