مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۵۳-۶۳

عنوان فارسی بررسی تجربی شکل پذیری ورق‌های ترکیبی جوشکاری شده بسیار نازک فولاد IF با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله بررسی تجربی شکل پذیری ورق‌های بسیار نازک جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی از جنس فولاد IF با ضخامت 7/0 میلیمتر انجام می شود. ابتدا ورق‌ها توسط فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و مطابق با آزمایش‌های تعیین شده بر اساس روش طراحی آزمایشات تاگوچی به یکدیگر متصل می گردند. پارامترهای مورد بررسی در فرایند جوشکاری شامل سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار می‌باشند. سپس ورق‌های ترکیبی جوشکاری شده بر اساس تست ارتفاع گنبد تا مرحله ایجاد عیب شکل دهی گردیده و ارتفاع گنبد برای هر آزمایش اندازه گیری می شود. بنابراین اثر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر شکل پذیری ورقهای ترکیبی جوشکاری شده بسیار نازک IF برآورد می شود. نتایج نشان می دهند که با افزایش سرعت دورانی، ارتفاع گنبد در فرایند شکل دهی کاهش می یابد در حالیکه با افزایش سرعت پیشروی، شکل پذیری ورق‌های ترکیبی جوشکاری شده با روش اصطکاکی اغتشاشی بهبود می یابد. همچنین نتایج بهینه سازی بر مبنای روش نسبت سیگنال به نویز نشان می‌دهند که سرعت دورانی ابزار بیشترین تاثیر را بر ارتفاع گنبد ورق ترکیبی جوشکاری شده دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شکل پذیری، ورقهای ترکیبی جوشکاری شده، فولاد IF، فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی.

عنوان انگلیسی Experimental study of formability of friction stir welded ultra-thin sheets of IF steel
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the experimental investigation of formability of friction stir welded ultra-thin sheets of IF steel is investigated experimentally. First, the sheets are joined by friction stir welding process based on the tests determined according to the Taguchi design of experiments. The investigated parameters in the welding process are as tool rotational and traverse speeds. Then, the tailor welded blanks are formed based on dome height test up to the defect stage and the dome height is measured for each test. Therefore, the effects of friction stir welding process parameters on formability of friction stir welded ultra-thin sheets of IF steel are evaluated. The results show that by increasing the rotational speed, the dome height in forming process decreases, while with increasing the traverse speed, the formability of tailor welded blanks by friction stir welding process improves.  Also, the results of optimization based on signal to noise ratio method show that the tool rotational speed has the greatest effect on the dome height of tailor welded blank.   
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Rotary frictional welding, Tube sections, Aluminum-copper joints.

نویسندگان مقاله مهدی صفری | M. Safari
Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
گروه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

حامد دیلمی عضدی | H. Deilami Azodi
Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
گروه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران


نشانی اینترنتی http://jwsti.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-353-7&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات